สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า

 
ผู้บังคับบัญชา กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ
จก.ชย.ทร.
02 475 4400
สำนักงาน จก.ชย.ทร.
02 475 5083
 
น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ
รอง จก.ชย.ทร. (1)
089 035 4223
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5535
น.อ.สมหมาย แสวงกิจ
รอง จก.ชย.ทร. (2)
089 035 4178
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4401

 
 
 
 
น.อ.อดิเรก ฟุ้งลัดดา
หน.นายทหารฝ่ายอำนวยการ
087 998 6450
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4156
น.อ.จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ
รอง หน.นายทหารฝ่ายอำนวยการ
081 456 1776
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4197
นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร. ช่วยราชการ ชย.ทร.
น.อ.ชาตรี ตรงสวัสดิ์
ประจำ ชย.ทร.
081 629 7241
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5538
น.อ.ชาคริต มานะจิตต์
นปก.กพ.ทร.
089 035 4187
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5538
น.อ.หญิง จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ
นปก.กพ.ทร.
089 035 4839
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5538
หัวหน้าหน่วย กรมช่างโยธาทหารเรือ

น.อ.สุรินทร์ เกษงาม
ผอ.กองแผนและโครงการ
085 247 4350
หมายเลขกองทัพเรือ
  02 475 4434

น.อ.อานนท์ ไทยจำนง
ผอ.กองบริหารงานช่าง
081 354 4609
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5548
น.อ.วรกร สุขมงคล
ผอ.กองออกแบบ
089 035 4202
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4245

น.อ.เกรียงศักดิ์ พลหาญ
ผอ.กองงานโยธา
085 348 4183
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4415

น.อ.ประสิทธิ์ สิงหวรวงศ์
หก.กองกำลังพลและธุรการ
061 156 9554
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5537

น.อ.สมศักดิ์ เที่ยงแท้
หก.กองการพัสดุ
092 895 5971
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4934
น.อ.ทูลถวาย ศรีทุมมา
หก.กองงานเครื่องกล
081 910 1479
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4413
น.อ.พฤหัส ทรงประกอบ
หก.กองงานไฟฟ้า
091 876 9106
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4973

น.อ.สมนึก พงษ์ศิลป์
หก.กองวิทยาการ
089 028 5625
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5545
น.ท.สมชาย อินทรกำจร
หน.การเงิน
086 500 7422
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5541
น.ท.วัชระ พุกะทรัพย์
หน.พระธรรมนูญ
081 256 6574
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4763
รองหัวหน้าหน่วย กรมช่างโยธาทหารเรือ
น.อ.รวีกฤษฎิ์ ล้อเลิศวิไล
รอง ผอ.กองแผนและโครงการ
091 716 4166
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5586
น.อ.ประจักษ์ สกุลพรรณ์
รอง ผอ.กองบริหารงานช่าง
098 835 4139
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5546
น.อ.หญิง อรอุสาห์ เชียงกูล
รอง ผอ.กองออกแบบ
086 789 7640
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4247
น.อ.หญิง นิภาวรรณ เนตรโรจน์
รอง ผอ.กองงานโยธา
085 940 4236
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4416
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   47912    ตั้งแต่ 1 ก.ค. 61