สมัครบาคาร่าเว็บไหนดี,วิธีการเข้าเล่นบาคาร่า,แพลตฟอร์มบาคาร่า


 
 
การจัดการความรู้
หน้าหลักการจัดการความรู้
 
 
       
ลำดับที่ ประเภท รายการ
00001 องค์ความรู้ คู่มือการจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.63
00002 ประชาสัมพันธ์ คำอ่านเฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
00003 ประชาสัมพันธ์ ผลิตไฟฟ้าจากเงา
00004 ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๗
00005 องค์ความรู้ ขอเชิญประชุมและเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษชี้แจงแนวทางการใช้ระบบ Sharepoint
00006 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานรายละเอียดและคุณลักษณะทางวิศวกรรม งานเสาเข็ม
00007 จัดซื้อจัดจ้าง ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
00008 จัดซื้อจัดจ้าง ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
00009 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน มิถุนายน 2565
00010 วิศวกรรมโยธา VDO ตัวอย่างการคิดค่างานหินคลุกบดอัดแน่น ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างทาง
00011 วิศวกรรมโยธา การเสริมกำลังให้กับโครงสร้าง (Structural Strengthening)
00012 วิศวกรรมโยธา ประเภทของเกาะกลางถนน (Road Medians)และการออกแบบรูปตัดงานขยายทางหลวง (Road Widening)
00013 จัดซื้อจัดจ้าง การสำรวจปริมาณงานเพื่อการก่อสร้าง
00014 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวง กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2565
00015 จัดซื้อจัดจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้างและเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาทั้งหมด
00016 จัดซื้อจัดจ้าง ความหมายงานก่อสร้าง
00017 จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงานก่อสร้างของฝ่ายหน่วยงานรัฐผู้ว่าจ้าง
00018 จัดซื้อจัดจ้าง ผังปฏิบัติการราคากลางงานก่อสร้าง
00019 จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา ต้องเป็น สัญญา
00020 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คำแนะนำการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินสำหรับหมู่บ้านจัดสรร
00021 สถาปัตยกรรม แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม
00022 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือมาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างทางจักรยาน สำหรับประเทศไทย 
00023 จัดซื้อจัดจ้าง ตอบคำถาม การคิดราคากลาง งานซ่อมแซมต่อเติมอาคารบังคับน้ำ (หลักเกณฑ์งานชลประทาน)
00024 สถาปัตยกรรม แบบโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
00025 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ
00026 วิศวกรรมโยธา คู่มือการรับตัวอย่างงานคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
00027 วิศวกรรมโยธา การเขียนแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง
00028 องค์ความรู้ E-BOOK RTNA Library (เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ)
00029 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือดูแลความปลอดภัย ในการทำงานก่อสร้าง
00030 จัดซื้อจัดจ้าง ส่งงาน 29 มิถุนายน 2565 จำเป็นต้องแก้ค่าปรับที่เคยกำหนดเป็น ร้อยละ 0
00031 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ข้อแนะนำและแนวทางในการติดตั้งเครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจร
00032 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2563
00033 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล GROUNDWATER WELL HANDBOOK 
00034 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00035 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการบริหารการระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยา
00036 สถาปัตยกรรม บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (จำนวน 1 หลัง)ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา
00037 จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างและค่าใช้อื่นในค่างานต้นทุนต้องไม่รวม VAT
00038 จัดซื้อจัดจ้าง ราคาต่อหน่วยงานหินคลุกบดอัดแน่น
00039 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างการราคาต่อหน่วยงานผิวทางคอนกรีต ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างทาง
00040 วิศวกรรมโยธา คู่มือการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายและเคลื่อนตัวของเชิงลาด 
00041 สถาปัตยกรรม แบบศาสนสถาน โบสถ์คริสต์ขนาดใหญ่
00042 วิศวกรรมโยธา ระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้างทาง (Quality Control System, QCS.)
00043 จัดซื้อจัดจ้าง ว645 แก้ไข ว693 วันสิ้นสุดระยะเวลาช่วยเหลือผู้รับจ้าง ด้วยมาตรการค่าปรับร้อยละ 0
00044 จัดซื้อจัดจ้าง สถานที่ก่อสร้างห่างจากศาลากลางจังหวัด เกิน 80 กม. ไม่ต้องเปิดราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์
00045 สถาปัตยกรรม การออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม
00046 วิศวกรรมโยธา การจัดการก่อสร้างงานทำนบดิน (งานดำเนินการเอง) โดย สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
00047 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง อาคารแพทย์แผนไทย
00048 วิศวกรรมโยธา กำลังอัดของคอนกรีต Cement and Applications โดย SCG
00049 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียน ทาสีอาคารเรียนใหม่ เป็นงานจ้างเหมาก่อสร้าง
00050 จัดซื้อจัดจ้าง ว645 แก้ไข ว693 สิ้นสุดมาตรการค่าปรับร้อยละ 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2565
00051 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน-ปฏิบัติการ-อาวุโส-ชำนาญการ
00052 จัดซื้อจัดจ้าง วันเริ่มประกันผลงานก่อสร้าง นับถัดจากวันที่กรรมการตรวจรับฯ รับมอบงานจ้าง
00053 วิศวกรรมโยธา คู่มือการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
00054 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร
00055 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน
00056 วิศวกรรมโยธา งานถมดินบดอัดแน่น งานขุดดิน การระเบิดหิน และการขนย้ายวัสดุ กรณีงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 
00057 จัดซื้อจัดจ้าง ความสัมพันธ์ของหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
00058 วิศวกรรมโยธา คู่มือเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคาร
00059 จัดซื้อจัดจ้าง องค์ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมี 4 หลักเกณฑ์
00060 จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างและจัดจ้างก่อสร้าง
00061 วิศวกรรมโยธา คู่มือแนวทางการออกแบบและการก่อสร้างถนนเลียบคันคลอง
00062 วิศวกรรมโยธา คู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง
00063 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย
00064 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือเผยแพร่แนวทางการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 
00065 จัดซื้อจัดจ้าง หน้าที่ของผู้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามระเบียบข้อ 21 วรรคสาม
00066 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือเผยแพร่แนวทางการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
00067 จัดซื้อจัดจ้าง ทำไมงานก่อสร้างถนนสาธารณะ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องเป็นวิศวกร
00068 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือนพฤษภาคม 2565
00069 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ราคากลางผิด พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ต้องร่วมรับผิดหรือไม่ อย่างไร
00070 สถาปัตยกรรม แบบอาคารหมวดทางหลวงชนบท
00071 จัดซื้อจัดจ้าง VDO จ้างออกแบบครั้งเดียว สร้างหลายโครงการได้หรือไม่ ทำอย่างไร
00072 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ป.ป.ช. มีอำนาจเข้าตรวจสอบงานก่อสร้างระหว่างการบริหารสัญญา
00073 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เกณฑ์การออกแบบด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
00074 วิศวกรรมโยธา ลักษณะแตกร้าวของโครงสร้างอาคารที่ไม่ควรเข้าใช้
00075 วิศวกรรมไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเบื้องต้น
00076 วิศวกรรมโยธา คู่มือการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีคาร์บอนเนชั่น
00077 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ภาพรวมราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
00078 จัดซื้อจัดจ้าง ภาพรวมราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
00079 สถาปัตยกรรม วิชาชีพสถาปนิก วิชาชีพวิศวกร กับการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
00080 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ ประปาภูเขา โดย กรมชลประทาน
00081 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ เติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
00082 สถาปัตยกรรม การออกแบบสวนสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการและคนทุกวัย
00083 จัดซื้อจัดจ้าง การนับอายุราคากลางงานก่อสร้าง
00084 จัดซื้อจัดจ้าง การคำนวณส่วนต่าง 15% ระหว่างราคากลางกับราคาผู้เสนอราคา และ การแจ้ง สตง.
00085 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พื้นที่ อบต. กับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้น ไม่เกิน 150 ตารางเมตร
00086 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ VDO ผลทดสอบวัสดุก่อสร้าง ไม่ต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติ
00087 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ว452 ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เรื่องต้องทำ อย่าหลอกตัวเอง
00088 จัดซื้อจัดจ้าง การคิด Factor F ป้ายโครงการก่อสร้าง
00089 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ความกว้างถนนน้อยกว่าสัญญากำหนด กรรมการตรวจรับทำอย่างไร
00090 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน นายกฯ ไม่ยกเลิกสัญญา กรรมการตรวจรับ ทำอย่างไรดี
00091 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test
00092 วิศวกรรมโยธา มยผ.1915-62 มาตรฐานการก่อสร้างบริเวณลาดเชิงเขา (Standard of Construction on Slope)
00093 วิศวกรรมโยธา การตรวจสอบ ตรวจวัด และคำนวณผลงานความก้าวหน้า งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
00094 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบถนนลาดยาง โดยวิธี Asphalt Institute Method
00095 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แบบฟอร์มเอกสาร การควบคุมและตรวจสอบอาคาร สำหรับติดต่อราชการ
00096 จัดซื้อจัดจ้าง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 5 สำหรับหน่วยงานของรัฐ
00097 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การพิจารณา เครื่องมือ-เครื่องจักร กรณีงานดำเนินการเอง โดย กรมชลประทาน 
00098 จัดซื้อจัดจ้าง สัญญาต้องเป็นสัญญา ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ควบคุมงานจ้างให้เป็นไปตามสัญญาและหลักวิชาช่าง
00099 วิศวกรรมโยธา หน่วยงานดิน ในงานก่อสร้าง ทาง และ ชลประทาน
00100 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ช่วยช่างโยธา ของ อปท. ตั้งเป็นผู้ควบคุมงานได้
00101 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ติดตั้งกันสาดบังแดดหน้าบ้าน แต่กีดขวางการจราจร
00102 วิศวกรรมโยธา Video ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเขื่อนเเละความปลอดภัยของเขื่อน
00103 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การสำรวจเพื่อการก่อสร้างแหล่งน้ำ
00104 วิศวกรรมไฟฟ้า กฎกระทรวงแผ่นดินไหว 64
00105 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
00106 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างศาลาพักคอย รูปแบบไทยร่วมสมัย ขนาดกลาง SIZE M
00107 วิศวกรรมโยธา การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือควบคุมการบดอัดดินอัจฉริยะ
00108 วิศวกรรมโยธา มารู้จักท่อในงานก่อสร้าง(ท่อเหล็ก)
00109 วิศวกรรมโยธา งานก่อสร้างผิวทางคอนกรีต รูปร่างแผงคอนกรีตแตกต่างกันส่งผลต่อราคา
00110 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แผ่นพับเมื่อน้ำท่วมระบบประปา ต้องทำอย่างไร
00111 สถาปัตยกรรม ข้อแนะนำในการออกแบบ อาคารประเภท อยู่อาศัยรวม
00112 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือฝึกสอนระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์
00113 วิศวกรรมโยธา เทคนิคพิเศษในการเทคอนกรีต เพื่อการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน
00114 วิศวกรรมโยธา ลักษณะแตกร้าวของโครงสร้างอาคารที่ไม่ควรเข้าใช้
00115 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักคนงาน ขนาด 8 ครอบครัว
00116 วิศวกรรมไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเบื้องต้น
00117 วิศวกรรมโยธา มยผ. 1253-62 มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน
00118 วิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมโครงสร้าง ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง และระบบเปียก
00119 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ COVID-19 กับ งานก่อสร้าง แนวทางการบริหารงานก่อสร้าง ในสถานการณ์ระบาด COVID-19 
00120 วิศวกรรมโยธา คู่มือการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน และ การประเมินความเสียหายเบื้องต้น
00121 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มทช.231-2564 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต (Concrete Pavement)
00122 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือแนะนำการจัดทำทางจักรยาน
00123 สถาปัตยกรรม เตรียมบ้านสู้ภัย คู่มือประจำบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติภัย
00124 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
00125 วิศวกรรมโยธา การวัดความกว้างของรอยแตกคอนกรีต โดย CPAC
00126 วิศวกรรมโยธา Material Guide 1 โครงสร้างและงานระบบ By SCG Experience
00127 วิศวกรรมโยธา คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว
00128 วิศวกรรมโยธา ชนิดของเขื่อนป้องกันตลิ่ง
00129 วิศวกรรมโยธา แนวทางการสำรวจและออกแบบงาน Hot In-Place Recycling 
00130 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00131 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการทดสอบกําลังอัดแท่งคอนกรีต
00132 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 13
00133 วิศวกรรมโยธา การออกแบบความหนาโครงสร้างชั้นทางของถนนคอนกรีต โดย กรมทางหลวง
00134 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
00135 วิศวกรรมโยธา แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาถนนที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว
00136 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล ความรู้เบื้องต้นสำหรับการจัดการระบบประปาหมู่บ้าน 
00137 วิศวกรรมโยธา คู่มือกระบวนการขุดลอก
00138 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมบทความเรื่องเล่าจากคดีปกครอง ปฏิบัติราชการอย่างไร ให้ปลอดภัย
00139 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
00140 จัดซื้อจัดจ้าง เริ่มทำงานก่อนสัญญา พัสดุไม่แจ้งผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างอยากทำงานในวันหยุด
00141 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่เข้าทำงาน ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างผิดไหม
00142 จัดซื้อจัดจ้าง วันเริ่มทำงานตามสัญญา ตามสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ 7 ควรกำหนดอย่างไร
00143 วิศวกรรมโยธา การค้นหาราคาวัสดุก่อสร้าง 4 รายการจากฐานข้อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมือง
00144 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เว็บไซต์ตรวจสอบ สถานะสมาชิกและใบอนุญาตวิศวกร โดย สภาวิศวกร
00145 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ เติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
00146 จัดซื้อจัดจ้าง ทำไมช่าง อปท.ต้องตรวจ หน่วยแรงอัดคอนกรีตในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ไม่เกิน 65 KSC
00147 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร กำหนดให้ใช้กำลังอัดคอนกรีตเพื่อคำนวณออกแบบโครงสร้าง (fc)ไม่เกิน 65 ksc
00148 วิศวกรรมโยธา คู่มือวิธีการปฏิบัติงานออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์
00149 วิศวกรรมโยธา การซ่อมแซมพื้นคอนกรีตที่แตกร้าวด้วยการฉีด Epoxy
00150 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน มีนาคม 2565
00151 วิศวกรรมโยธา แนวทางการแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้าง
00152 วิศวกรรมโยธา ความรู้เรื่อง ชนิดของรอยร้าว 1
00153 วิศวกรรมโยธา อัตราการทนไฟโครงสร้างเหล็ก โดยสมาคมเหล็กโครงสร้างไทย
00154 วิศวกรรมโยธา มยผ. 1271-62 มาตรฐานการทดสอบลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
00155 เรื่องน่ารู้ แผนที่ทางหลวง 4 ภาค ไฟล์ PDF โดยกรมทางหลวง
00156 องค์ความรู้ เอกสารบรรยาย ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
00157 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักการสำรวจและทำแผนที่
00158 สถาปัตยกรรม คู่มือการออกแบบ และวางผังชุมชน
00159 สถาปัตยกรรม ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน
00160 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือระบบประกันคุณภาพด้านสำรวจและออกแบบ ของกรมทางหลวงชนบท
00161 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักการสำรวจและทำแผนที่
00162 สถาปัตยกรรม คู่มือการออกแบบ และวางผังชุมชน
00163 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00164 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือออกแบบโครงการระบบประปาน้ำผิวดิน ขนาดอัตรากำลังผลิต 200 ลบ.ม.-ชม.
00165 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 
00166 วิศวกรรมโยธา มยผ. 1281-63 ถึง มยผ. 1288-63 ชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี
00167 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา ก่อสร้างถนนไม่เป็นไปตามแบบ
00168 สถาปัตยกรรม แบบแปลนโรงแปรรูปสัตว์สุกร กำลังการผลิต 240 ตัวต่อวัน(ไม่มีส่วนห้องเย็น)
00169 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติราชการของกรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
00170 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติราชการของกรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
00171 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานวัสดุวิศวกรรม การทำงานคอนกรีต การทำงานดิน 
00172 วิศวกรรมโยธา รายงานสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยก่อสร้างแปลงทดลองแอสฟัสต์คอนกรีตผสมยางพารา
00173 วิศวกรรมโยธา การใช้โครงสร้างระบบอาคารสำเร็จรูปแบบประสาน
00174 วิศวกรรมโยธา มทช.231-2564 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต (Concrete Pavement)
00175 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
00176 วิศวกรรมโยธา คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยงานก่อสร้างทางและสะพาน
00177 วิศวกรรมโยธา คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection 2
00178 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมสำหรับหน่วยงานทดสอบประจำภูมิภาคของกรมชลประทาน
00179 วิศวกรรมโยธา โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป
00180 สถาปัตยกรรม แบบ 3D หอพระพุทธรูป ไฟล์ SketchUp โดย Chutchai Khoungtip
00181 วิศวกรรมโยธา คู่มือการเสริมเหล็ก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
00182 วิศวกรรมโยธา ขั้นตอนการขุดบ่อกักเก็บน้ำด้วยการทำซอยซีเมนต์ 
00183 จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ต่างต้องให้ความสำคัญกับ ว452
00184 จัดซื้อจัดจ้าง กรณีงานก่อสร้าง เข้ากฎหมายวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกร ผู้รับจ้างออกแบบต้องมีใบอนุญาต
00185 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ตามโครงการพระราชดำริ ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน
00186 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
00187 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam)
00188 วิศวกรรมโยธา การเทและอัดแน่นคอนกรีตโครงสร้าง เสา-คาน
00189 วิศวกรรมโยธา การเทคอนกรีตทับหน้า (Overlay Concrete)
00190 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง รั้วลวดหนาม โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
00191 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.
00192 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง คลังน้ำมันขนาดใหญ่
00193 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว452 เรื่องต้องทำ ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง อย่าละเลย
00194 จัดซื้อจัดจ้าง VDO แนวทางการจ้างออกแบบ
00195 จัดซื้อจัดจ้าง ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
00196 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน กุมภาพันธ์ 2565
00197 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ ประปาภูเขา
00198 วิศวกรรมโยธา คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพาน
00199 สถาปัตยกรรม แบบอาคารหมวดทางหลวงชนบท
00200 จัดซื้อจัดจ้าง แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และ ประมาณราคา สพฐ. ปีงบประมาณ 2565
00201 วิศวกรรมโยธา คู่มือการสำรวจธรณีวิทยาฐานราก
00202 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงสะพาน(สำหรับสะพานในสายทางโครงข่ายทางหลวงชนบท)
00203 จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงานผิวทางพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต (Porous Concrete) 
00204 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร
00205 วิศวกรรมโยธา คู่มือการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน และ การประเมินความเสียหายเบื้องต้น
00206 จัดซื้อจัดจ้าง แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และ ประมาณราคา สพฐ. ปีงบประมาณ 2565
00207 วิศวกรรมโยธา คู่มือการสำรวจธรณีวิทยาฐานราก
00208 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงสะพาน(สำหรับสะพานในสายทางโครงข่ายทางหลวงชนบท)
00209 วิศวกรรมโยธา การควบคุมงานผิวทางพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต (Porous Concrete)
00210 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร
00211 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ สร้างรั้วบนพื้นที่รอยต่อระหว่างที่ดินเอกชนกับถนนสาธารณะ
00212 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การเปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
00213 วิศวกรรมโยธา การออกแบบส่วนผสมดินซีเมนต์
00214 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือเกณฑ์กำหนดการออกแบบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
00215 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการทดสอบกําลังอัดแท่งคอนกรีต
00216 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง โดย กรมทางหลวง
00217 สถาปัตยกรรม เอกสารแนะแนวทางการต่อเติมห้องจากโรงจอดรถ
00218 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการทดสอบกําลังอัดแท่งคอนกรีต
00219 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง โดย กรมทางหลวง
00220 ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมวิเคราะห์ความคุ้มค่า ปรับปรุง 21 ก.พ. 65
00221 สถาปัตยกรรม เอกสารแนะแนวทางการต่อเติมห้องจากโรงจอดรถ
00222 วิศวกรรมโยธา มยผ. 1253-62 มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน
00223 องค์ความรู้ หมอบ้าน คู่มือสำหรับช่างและสมาชิกในชุมชน เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
00224 จัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 2565
00225 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การสำรวจเพื่อการก่อสร้างแหล่งน้ำ
00226 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงข้อแข็ง
00227 วิศวกรรมโยธา มยผ. 1281-63 ถึง มยผ. 1288-63 ชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี
00228 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการตรวจสอบและประเมินสภาพทางหลวงท้องถิ่น โดยกรมทางหลวงชนบท
00229 จัดซื้อจัดจ้าง VDO สูตรค่า K ต้องกำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือไม่ และ ควรให้ใครกำหนด
00230 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 3)
00231 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านที่ดี โดยสำนักบริหารจัดการน้ำ
00232 วิศวกรรมโยธา มทช.246-2563 มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
00233 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประมาณราคา แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน สพฐ. (Excel)งบประมาณ 2565
00234 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการขออนุญาตใช้ที่ดิน ก่อสร้าง และ ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
00235 องค์ความรู้ ระบบฐานข้อมูลการผังเมืองแห่งชาติ (ผังเมืองรวม) National Comprehensive Plan Database
00236 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างด่านเก็บค่าบริการ
00237 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบก่อสร้างหอถังสูงโรงสูบน้ำ ระบบกรองน้ำ
00238 สถาปัตยกรรม แบบอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกลาง
00239 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน มกราคม 2565
00240 สถาปัตยกรรม แบบรั้วสแตนเลส มีกำแพงกันดิน
00241 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00242 องค์ความรู้ รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ
00243 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักคนงาน ขนาด 8 ครอบครัว
00244 จัดซื้อจัดจ้าง VDO เฉลยคำถาม เรื่องราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
00245 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานทดลอง งานดินและวัสดุมวลรวม
00246 จัดซื้อจัดจ้าง VDO อธิบาย ว78 โดยกรมบัญชีกลาง
00247 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้างป้ายทาวเวอร์(Tower sign)ขนาดความสูง 8 เมตร พร้อม BOQ โดย กรมทางหลวง
00248 วิศวกรรมโยธา การควบคุมคุณภาพงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
00249 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 20 ลบ.ม
00250 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างสำหรับผู้คุมงาน
00251 วิศวกรรมโยธา คู่มือการเสริมเหล็ก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
00252 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เกิดค่าปรับ ค่าจ้างควบคุมงาน เป็นความรับผิดชอบของใคร
00253 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้าง
00254 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล เเบบมาตรฐานระบบสูบน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ สำหรับการเกษตร 
00255 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
00256 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้างป้ายแสดงผังแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น
00257 วิศวกรรมโยธา หลักการคำนวณและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
00258 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00259 วิศวกรรมโยธา ประเภทของเกาะกลางถนน (Road Medians)และการออกแบบรูปตัดงานขยายทางหลวง (Road Widening)
00260 จัดซื้อจัดจ้าง ว78 ยกเลิก ว845
00261 วิศวกรรมโยธา คู่มือการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายและเคลื่อนตัวของเชิงลาด 
00262 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ VDO ความหมายงานก่อสร้าง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายวิชาชีพ
00263 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงสะพาน(สำหรับสะพานในสายทางโครงข่ายทางหลวงชนบท)
00264 องค์ความรู้ คู่มือ การเลือกใช้รถขุด โดย สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
00265 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง อาคารโรงจอดรถ ค.ส.ล. โรงพยาบาลศรีนคร
00266 วิศวกรรมโยธา การบ่มคอนกรีต 28 วัน บ่มผิวทางคอนกรีตหรือบ่มแท่งคอนกรีตตัวอย่างเพื่อทดสอบหากำลังอัด
00267 จัดซื้อจัดจ้าง ราคามาตรฐานป้ายจราจร กันยายน 2564 กรมทางหลวงชนบท
00268 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2563
00269 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00270 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานชุดอุปกรณ์ปิดปากบ่อน้ำบาดาล well head set
00271 หลักสูตรเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก นิทรรศการนักเรียนช่างคิดประดิษฐ์เองได้ ประจำปี งป.2565
00272 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐานตัวอักษร ตัวเลข และป้ายจราจร
00273 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง เสาธงขนาดความสูง 12 เมตร
00274 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล ขั้นตอนการขุดบ่อกักเก็บน้ำด้วยการทำซอยซีเมนต์
00275 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง อาคารแพทย์แผนไทย
00276 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ
00277 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง รั้วอิฐ Block ชนิดมีลวดหนามเสริมด้านบน โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ 
00278 วิศวกรรมโยธา แบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น
00279 วิศวกรรมโยธา มยผ.1916-62 มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ความมั่นคงในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
00280 วิศวกรรมโยธา แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น
00281 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การออกแบบระบบสูบน้ำเพื่อใช้ในการชลประทาน ประเภทแพสูบน้ำ
00282 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง โรงเลี้ยง-โรงครัว ขนาด 40 คน โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
00283 สถาปัตยกรรม คู่มือการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป (Manual of Precast Home Construction)
00284 จัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง และ งานก่อสร้างไม่ต้องทำ TOR
00285 สถาปัตยกรรม แบบแปลนที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
00286 วิศวกรรมโยธา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานซ่อมบำรุงทาง
00287 วิศวกรรมโยธา คู่มือการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว
00288 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง
00289 องค์ความรู้ รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ
00290 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
00291 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานอ่างเก็บน้ำชุมชน
00292 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบรดน้ำ สำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารสูง 
00293 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคาร สามารถประชุมออนไลน์ตาม ว279 ได้หรือไม่
00294 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานระบบชลประทานในแปลงนา
00295 จัดซื้อจัดจ้าง ว 66 แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
00296 วิศวกรรมโยธา การเทคอนกรีตทับหน้า (Overlay Concrete)
00297 สถาปัตยกรรม Material Guide 1 โครงสร้างและงานระบบ By SCG Experience
00298 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานบ่อพักน้ำ
00299 จัดซื้อจัดจ้าง ว452 การทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญา กับราคากลางงานก่อสร้าง
00300 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน ยย.ทบ บ้านพักอาศัย - ตึกแถวนายสิบ ขนาด 10ครอบครัว
00301 วิศวกรรมโยธา มทช.241-2553 งานทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง
00302 วิศวกรรมโยธา ความคงทนคอนกรีตสำหรับงานทาง
00303 วิศวกรรมโยธา คู่มือการใช้แบบมาตรฐานท่อลอดถนน
00304 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทานขนาดเล็กประเภทอ่างเก็บน้ำ 
00305 วิศวกรรมโยธา ความรู้ทั่วไปในการเจาะสำรวจชั้นดิน (วิธีการเจาะสำรวจดิน)
00306 สถาปัตยกรรม แบบห้องน้ำแยกชาย-หญิง สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
00307 วิศวกรรมโยธา มทช.(ท)501.15-2563 มาตรฐานวิธีการทดสอบหาปริมาณการแตกหักของวัสดุมวลรวมเมื่อถูกบดทับ 
00308 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน ธันวาคม 2564
00309 สถาปัตยกรรม ข้อแนะนำในการออกแบบ อาคารประเภท อาคารเก็บสินค้า คลังสินค้า
00310 จัดซื้อจัดจ้าง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 2564 
00311 องค์ความรู้ คู่มือการพิสูจน์ทราบที่ดินในเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท
00312 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง เสาธงราชนาวี ขนาดความสูง 11 เมตร โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ 
00313 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Modified Covered Lagoon
00314 องค์ความรู้ คู่มือการบริหารการระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยา
00315 วิศวกรรมโยธา การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็ก (Bond Strength) โดย CPAC
00316 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00317 องค์ความรู้ คู่มือแนวทาง การตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางหลวง
00318 สถาปัตยกรรม แบบห้องน้ำ ไฟล์ PDF พร้อม แบบ 3D (Sketchup) โดย สมพงษ์ บัวภา ศรีบุญฮุง
00319 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 ขนาดไม่เกิน 50 คน
00320 วิศวกรรมโยธา การก่อสร้างเขื่อนดินและข้อควรสังเกต โดย กรมชลประทาน
00321 องค์ความรู้ คู่มือแนวทาง การตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางหลวง
00322 สถาปัตยกรรม แบบห้องน้ำ ไฟล์ PDF พร้อม แบบ 3D (Sketchup) โดย สมพงษ์ บัวภา ศรีบุญฮุง
00323 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 ขนาดไม่เกิน 50 คน
00324 วิศวกรรมโยธา การก่อสร้างเขื่อนดินและข้อควรสังเกต โดย กรมชลประทาน
00325 จัดซื้อจัดจ้าง แบบเปิดเผยราคากลาง บก.01 ใช้ฉบับที่เป็นปัจจุบัน และใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง
00326 วิศวกรรมโยธา การก่อสร้างเขื่อนดินและข้อควรสังเกต
00327 วิศวกรรมโยธา มยผ. 1301/1302-61 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
00328 วิศวกรรมโยธา มยผ. 1281-63 ถึง มยผ. 1288-63 ชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี
00329 จัดซื้อจัดจ้าง รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
00330 จัดซื้อจัดจ้าง ย่อคําวินิจฉัย เทศบาลก่อสร้างอาคารสํานักงานในพื้นที่ของทางราชการก่อนได้รับอนุญาต
00331 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือวิศวกรรมการออกแบบและก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงข้ามแม่น้ำหรือถนน
00332 เเบบมาตรฐานระบบสูบน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ สำหรับการเกษตร
00333 จัดซื้อจัดจ้าง อัตราราคางานต่อหน่วย ธันวาคม 2564
00334 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 20 ลบ.ม
00335 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานรายละเอียดและคุณลักษณะทางวิศวกรรม งานหินทิ้ง หินก่อ หินเรียง หินเรียงยาแนว
00336 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การสำรวจเพื่อการก่อสร้างแหล่งน้ำ
00337 จัดซื้อจัดจ้าง แก้สัญญาให้ค่าปรับเป็น ร้อยละ 0 แต่ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ก็ยังบอกเลิกสัญญาได้
00338 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างการใช้ SketchUp BIM สร้าง Model และ คิดราคางานก่อสร้าง
00339 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาล ฉบับประชาชน โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00340 จัดซื้อจัดจ้าง ทำราคากลางงานก่อสร้างต้องใช้ค่าแรงงานให้ถูกต้องตามหลักการราคากลางงานก่อสร้าง
00341 จัดซื้อจัดจ้าง งานขุดดินฐานรากและถมคืน ใช้ปริมาณตอนขุดเท่านั้น ไม่เอาการถมคืนมาคิดราคา ถ้าเอามาคิด ผิดครับ
00342 วิศวกรรมโยธา คู่มือ การตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
00343 วิศวกรรมโยธา เทคนิคพิเศษในการเทคอนกรีต เพื่อการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน
00344 วิศวกรรมโยธา เอกสารความรู้ เรื่องการปูผิวแบบเว้นร่องระบายน้ำข้าง CURB 
00345 วิศวกรรมโยธา คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
00346 สถาปัตยกรรม คู่มือออกแบบโครงสร้างโกดัง , โรงงานระบบสำเร็จรูปในระบบโครงถัก
00347 สถาปัตยกรรม แบบ อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ
00348 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00349 จัดซื้อจัดจ้าง สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานทางปกครอง กรณีเอกชนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา
00350 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างและประมาณราคา โรงจอดรถ
00351 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มยผ. 3101-51 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล
00352 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือออกแบบโครงการระบบประปาน้ำผิวดิน ขนาดอัตรากำลังผลิต 200 ลบ.ม.-ชม.
00353 สถาปัตยกรรม นวกรรม การออกแบบงานวัด และวัสดุก่อสร้างสำหรับงานวัด โดย SCG
00354 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Modified Covered Lagoon
00355 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้างป้ายชี้ทาง รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น
00356 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2564
00357 สถาปัตยกรรม คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม
00358 วิศวกรรมไฟฟ้า ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง โดย กรมทางหลวง
00359 วิศวกรรมโยธา มยผ.1917-62 มาตรฐานการป้องกันการพังทลายสำหรับลาดเชิงเขา
00360 วิศวกรรมโยธา คู่มือ การตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
00361 วิศวกรรมโยธา เทคนิคพิเศษในการเทคอนกรีต เพื่อการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน
00362 วิศวกรรมโยธา เอกสารความรู้ เรื่องการปูผิวแบบเว้นร่องระบายน้ำข้าง CURB
00363 วิศวกรรมโยธา คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
00364 วิศวกรรมโยธา คู่มือออกแบบโครงสร้างโกดัง , โรงงานระบบสำเร็จรูปในระบบโครงถัก
00365 สถาปัตยกรรม แบบ อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ
00366 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00367 จัดซื้อจัดจ้าง สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานทางปกครอง กรณีเอกชนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา
00368 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างและประมาณราคา โรงจอดรถ
00369 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มยผ. 3101-51 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล
00370 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือออกแบบโครงการระบบประปาน้ำผิวดิน ขนาดอัตรากำลังผลิต 200 ลบ.ม.-ชม.
00371 สถาปัตยกรรม นวกรรม การออกแบบงานวัด และวัสดุก่อสร้างสำหรับงานวัด โดย SCG
00372 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Modified Covered Lagoon 
00373 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้างป้ายชี้ทาง รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น
00374 องค์ความรู้ อทร. ๙๒๐๗ นโยบายและมาตรการในการป้องกันอุบัติภัย ของกองทัพเรือ
00375 องค์ความรู้ อทร. ๙๒๐๔ คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับสถานีดับเพลิง ของหน่วยต่างๆและระเบยบที่เกี่ยวข้อง 
00376 องค์ความรู้ อทร. ๙๒๐๖ หลักเกณฑ์การกําหนดเครองมื่อดับเพลิง ขั้นตนของ ทร.
00377 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง คลังน้ำมันขนาดใหญ่
00378 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างด่านเก็บค่าบริการ
00379 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร
00380 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายนอกอาคาร
00381 ประชาสัมพันธ์ คู่มือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
00382 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หนังสือ รวมกฎหมายปกครอง ฉบับใช้สอบ แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563
00383 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รายการประกอบแบบ งานปรับปรุงท่าเรืออเนกประสงค์คลองวาฬ โดย กองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า
00384 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างศาลาที่พักสำหรับประชาชนที่ติดต่อราชการ พร้อมติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์
00385 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการประเมิน และการเสริมความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
00386 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างและประมาณราคา บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6 ห้อง
00387 สถาปัตยกรรม แบบอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
00388 วิศวกรรมโยธา คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน
00389 สถาปัตยกรรม แบบอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
00390 สถาปัตยกรรม คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมงานสี หลังน้ำท่วม
00391 สถาปัตยกรรม แบบอาคาร รพ.สต. ขนาดเล็ก 420 ตร.ม.
00392 สถาปัตยกรรม แบบโรงจอดรถ ไฟล์ CAD
00393 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทานขนาดเล็กประเภทอ่างเก็บน้ำ
00394 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการเลือกรูปแบบและขนาดระบบประปาหมู่บ้าน
00395 วิศวกรรมโยธา คู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง
00396 สถาปัตยกรรม แบบอาคารโรงฝึกงานปฏิบัติงานช่าง 400 ตรม (แบบต่อเนื่อง) ไฟล์ CAD
00397 วิศวกรรมโยธา ตัวอย่างรายการคำนวณการวิเคราะห์หน่วยแรงที่กระทำต่อสะพาน
00398 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฎิบัติงานการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(ยางพารา)
00399 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานของหมวดทางหลวง เรื่องการควบคุมดูแลรักษาทางหลวง พ.ศ.2535
00400 องค์ความรู้ คู่มือการบารุงรักษา โครงสร้างทางรถไฟ โดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
00401 สถาปัตยกรรม บ้านเพื่อผู้สูงอายุ เตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัย สะดวกสบาย
00402 วิศวกรรมโยธา คู่มือวิธีการปฏิบัติงานออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์
00403 จัดซื้อจัดจ้าง VDO หนังสือ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ. ปี 2565  
00404 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย
00405 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00406 จัดซื้อจัดจ้าง ว2687 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
00407 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือการขยายเวลาและคิดค่างานเพิ่มจากการก่อสร้างฐานรากอาคาร
00408 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อรับมือภัยพิบัติ รู้ไว้ ได้ประโยชน์
00409 สถาปัตยกรรม แบบแปลนและประมาณการก่อสร้างอาคารกองร้อย อส. ขนาดเล็ก
00410 วิศวกรรมโยธา คู่มือ สำรวจธรณีวิทยาฐานรากเขื่อน
00411 วิศวกรรมโยธา ตารางเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน และเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ตามมาตรฐาน มอก.
00412 วิศวกรรมโยธา มทช.102-2545 มาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง
00413 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือกรณีผู้รับจ้างบิดพลิ้วประวิงเวลา ไม่ยอมเข้ามาทำการซ่อมแซมงานตามสัญญาจ้าง
00414 สถาปัตยกรรม แบบโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
00415 องค์ความรู้ VDO สาธิตการหาปริมาตรกองหินกองทราย ด้วยกล้องที่มี Lidar Senser
00416 วิศวกรรมไฟฟ้า ข้อแนะนำการเดินสายและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยและธุรกิจ
00417 สถาปัตยกรรม รวมประมาณราคา แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน สพฐ. (Excel)งบประมาณ 2565
00418 สถาปัตยกรรม ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน
00419 สถาปัตยกรรม ลักษณะอาคารเรียนและอาคารประกอบมาตรฐาน จัดตั้งงบประมาณปี 2565 
00420 วิศวกรรมโยธา มอก. 15 เล่ม 1-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ
00421 สถาปัตยกรรม คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยการควบคุม
00422 เรื่องน่ารู้ คู่มือ รู้ทันภัย ป้องกันได้ก่อนใกล้ตัว
00423 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการสำรวจออกแบบ ระบบประปาหมู่บ้าน โดย สำนักบริหารจัดการน้ำ
00424 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การซ่อมบ่อน้ำบาดาลโดยการสวมท่อลดขนาด โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00425 สถาปัตยกรรม แบบหอถังประปา กรมโยธาธิการ (มาตรฐาน ข) ไฟล์ SketchUp โดย ช่างน้อย เมืองเลย
00426 สถาปัตยกรรม แบบอาคาร สถานีอนามัย โดย กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
00427 จัดซื้อจัดจ้าง ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
00428 จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2565
00429 จัดซื้อจัดจ้าง รวมหนังสือหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง Update ล่าสุด (ดอกเบี้ย 5%)
00430 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ส่งรายงานประจำสัปดาห์ถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที 
00431 สถาปัตยกรรม ข้อแนะนำในการออกแบบ อาคารประเภท ตลาด
00432 โปรแกรม ระบบฐานข้อมูลการผังเมืองแห่งชาติ (ผังเมืองรวม) National Comprehensive Plan Database
00433 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ จังหวัดปัตตานี เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมา
00434 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ อบจ.สมุทรสงคราม เรื่องแนวทางปฏิบัติการโอนกรรมสิทธิ์ให้วัด
00435 วิศวกรรมโยธา การออกแบบความหนาโครงสร้างชั้นทางของถนนคอนกรีต
00436 วิศวกรรมโยธา คู่มือแขวงการทาง โดย กรมทางหลวง
00437 วิศวกรรมโยธา มารู้จักท่อในงานก่อสร้าง(ท่อเหล็ก)
00438 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐานโครงสร้างสะพาน โดย กรมทางหลวง
00439 วิศวกรรมโยธา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานซ่อมบำรุงทาง
00440 วิศวกรรมโยธา คู่มือการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นด้วยหลักคุณภาพ 4s โดยใช้สายตา
00441 เรื่องน่ารู้ เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
00442 จัดซื้อจัดจ้าง อปท. กับการทำแบบแปลน ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น
00443 จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานขาดช่างคุมงาน ให้ผู้รับจ้างหามาให้ได้ไหม
00444 วิศวกรรมโยธา ความรู้เรื่อง ชนิดของรอยร้าว 2
00445 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา กำแพงกั้นดิน รั้ว B, ประตูเหล็ก และป้ายสำนักงาน
00446 จัดซื้อจัดจ้าง ปริมาณงานตอนทำราคากลาง แตกต่างจากปริมาณงานตอนทำข้อบัญญัติ
00447 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือเผยแพร่แนวทางการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
00448 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง 
00449 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐาน ทางเข้า-ออก ทางหลวง
00450 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00451 วิศวกรรมโยธา VDO การซ่อมผิวถนนราดยาง แบบ Skin Patch โดยกรมทางหลวงชนบท
00452 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานบ่อพักน้ำ
00453 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐานฝายสันมน
00454 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ข้อแนะนำในการออกแบบ อาคารประเภท สถานศึกษา
00455 วิศวกรรมโยธา รวมแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท งานทางและงานสะพาน
00456 องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจวางหมุดหลักฐาน
00457 ประชาสัมพันธ์ ปทานุกรมคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ-ไทย ในกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
00458 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.3 ขนาด 81-100 คน 
00459 องค์ความรู้ กระบวนการสำรวจจัดทำแผนที่ระบบดิจิตอล
00460 องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยการควบคุม
00461 โปรแกรม กระบวนการสำรวจจัดทำแผนที่ระบบดิจิตอล
00462 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยการควบคุม
00463 จัดซื้อจัดจ้าง การขอให้พิจารณาตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง กรณีการจ้างช่วง
00464 จัดซื้อจัดจ้าง รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP.13 เจาะลึก แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ (ว 845)
00465 โปรแกรม VIDEO การทำภาพที่นำเข้ามาใน SketchUp ให้คมชัด
00466 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ VDO ความหมายงานก่อสร้าง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายวิชาชีพ 
00467 วิศวกรรมโยธา ประสบการณ์งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและโครงสร้างใต้ดินในประเทศไทย
00468 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่3
00469 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00470 สถาปัตยกรรม ห้องน้ำ-ห้องครัว กับวัสดุและงานระบบ
00471 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ จ.สงขลา เรื่องการพิจารณาผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
00472 สถาปัตยกรรม แบบโรงจอดรถ ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา โดย กรมประมง
00473 จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางผิด ทำไมหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องผิดด้วยทุกครั้ง
00474 จัดซื้อจัดจ้าง สืบราคาวัสดุก่อสร้างมา มีอายุกี่วัน และ เวลาในการทำราคากลางกำหนดอย่างไร
00475 สถาปัตยกรรม ตัวอย่างแบบแปลนและคำอธิบายการลงนามในแบบงานก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น
00476 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง หอพักน้ำ-ส่งน้ำ ขนาด 5 ลบ.ม
00477 สถาปัตยกรรม Building Details โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
00478 จัดซื้อจัดจ้าง ว 973 แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 109
00479 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือคลองระบายน้ำ
00480 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หนังสือรายงานมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ใช้ปีงบประมาณ 2564
00481 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการเลือกรูปแบบและขนาดระบบประปาหมู่บ้าน
00482 องค์ความรู้ คู่มือสำหรับช่างและสมาชิกในชุมชน เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
00483 จัดซื้อจัดจ้าง ว 2208 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์
00484 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ อนุญาตให้ทำทางเชื่อมทางหลวง ดุลพินิจตามความเหมาะสมและจำเป็น
00485 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รายการประกอบแบบก่อสร้างสำหรับใช้เป็นมาตรฐานกลาง
00486 วิศวกรรมโยธา คู่มือขั้นตอนการก่อสร้างพื้น ระบบ PCC POST-TENSION
00487 เรื่องน่ารู้ VDO การใช้งานเว็บไซต์ค้นหาโฉนดที่ดินของกรมที่ดิน โดยละเอียด
00488 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง
00489 เรื่องน่ารู้ Material Guide 1 โครงสร้างและงานระบบ By SCG Experience
00490 วิศวกรรมโยธา คอนกรีตวัสดุสำหรับโครงสร้าง Cement and Applications โดย SCG
00491 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล GROUNDWATER WELL HANDBOOK
00492 สถาปัตยกรรม แบบอาคารพักเจ้าหน้าที่ ?โดย กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
00493 วิศวกรรมโยธา การเขียนแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง
00494 จัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง วงเงินตั้งแต่ 5 ล้าน จะส่งเสริม SMEs ตาม ว845
00495 วิศวกรรมโยธา มทช.(ท)501.15-2563 มาตรฐานวิธีการทดสอบหาปริมาณการแตกหักของวัสดุมวลรวมเมื่อถูกบดทับ
00496 tip&trick เลือกคอนกรีตแบบไหน สร้างบ้านดี
00497 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test
00498 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การออกแบบ ระบบประปาภูเขา
00499 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวง กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ.2564 
00500 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวง กำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
00501 tip&trick เทคนิคงานฉาบ Cement and Applications โดย SCG
00502 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล ความรู้เรื่องของน้ำบาดาล THE STORY OF ROUNDWATER โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00503 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือติดตามงานภาคสนามงานก่อสร้าง โดย สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน 
00504 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างสำหรับผู้คุมงาน
00505 องค์ความรู้ แผนที่รายจังหวัด เส้นชั้นความสูง (Contour Map) 77 จังหวัด โดย มิตรเอิร์ธ - mitrearth
00506 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แนวทางแก้ปัญญาขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพในการออกแบบของหน่วยงาน อปท.
00507 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ และป้องการการกัดเซาะในงานทางหลวง โดย สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
00508 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
00509 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การคิดราคาต่อหน่วย ผิวทางคอนกรีต?. คิดแบบงานทาง
00510 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การคิดราคาต่อหน่วย ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete (AC)
00511 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การคิดราคาต่อหน่วย งานพื้นทางหินคลุก
00512 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวง กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ.2564
00513 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สำหรับทางหลวงท้องถิ่น 
00514 โปรแกรม VDO เส้น ใน SketchUp การกำหนดความยาวเส้น การยืดเส้น การแบ่งเส้น
00515 จัดซื้อจัดจ้าง VDO งานก่อสร้าง กับ TOR ใน ว845
00516 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้ควบคุมงาน ไม่ต้องเป็นช่างได้ไหม
00517 สถาปัตยกรรม แบบต่อเติมอาคารเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลี่ยผู้ประสบภัย
00518 วิศวกรรมโยธา ชนิดของเขื่อนป้องกันตลิ่ง
00519 สถาปัตยกรรม คู่มือการติดตั้งระบบสายดิน
00520 สถาปัตยกรรม บ้านอยู่เย็น แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น
00521 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ปทานุกรมคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ-ไทย ในกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
00522 สถาปัตยกรรม เกณฑ์การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในสถานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
00523 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มาตรฐานการเจาะน้ำบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00524 วิศวกรรมโยธา คู่มืองานเขื่อนดินขนาดเล็ก และฝาย โดยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน
00525 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เต่าคู่) โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
00526 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แบบฟอร์มเอกสาร คำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564
00527 โปรแกรม การขยายโฉนดให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ด้วย SketchUp
00528 จัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการจัดทำโครงการและบัญชีราคามาตรฐาน
00529 วิศวกรรมโยธา VDO ใช้ SketchUp สร้าง Model ถนน และคิดราคา
00530 จัดซื้อจัดจ้าง แบบทดสอบความรู้ เรื่อง ราคากลาง 35 ข้อ
00531 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐาน สะพาน ท่อ ถนนสำหรับน้ำล้นผ่านแบบ กสช.-3/2526
00532 สถาปัตยกรรม แบบแปลนมาตรฐานอาคารเรียน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
00533 จัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมรายงานผลการก่อสร้าง (เวอร์ชั่นปรับปรุง) โดย ช่างอ่าง 
00534 สถาปัตยกรรม ลักษณะอาคารเรียน อาคารประกอบมาตรฐาน
00535 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมข้อหารือและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ปีงบประมาณ 2561
00536 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2545 - 2559
00537 วิศวกรรมโยธา ตาราง หน้าตัดเหล็กรูปพรรณ และคุณสมบัติของหน้าตัดเหล็ก โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช
00538 จัดซื้อจัดจ้าง เอกสารการสอน เรื่อง การควบคุมงานก่อสร้าง โดย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
00539 จัดซื้อจัดจ้าง โปแกรม ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน โดย ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า
00540 จัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรม ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า
00541 วิศวกรรมโยธา โปรแกรม ขุดลอกคลอง
00542 วิศวกรรมโยธา การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็ก (Bond Strength) โดย CPAC
00543 วิศวกรรมโยธา มทช.231-2564 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต (Concrete Pavement)
00544 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือเตรียมพร้อมรับอุทกภัย ก่อนน้ำมาให้เตรียมพร้อม
00545 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล ขั้นตอนและมาตรฐานการก่อสร้างการ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน
00546 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือเกณฑ์กำหนดการออกแบบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
00547 วิศวกรรมโยธา คู่มือขั้นตอนการก่อสร้างพื้น ระบบ PCC POST-TENSION
00548 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท.
00549 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.
00550 วิศวกรรมโยธา คู่มือการพิสูจน์ทราบที่ดินในเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท
00551 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หนังสือชุดความรู้ (คดีตัวอย่าง) ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
00552 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร มผย.1101-64 ถึง มยผ.1106-64
00553 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครอง ที่น่าสนใจ เล่มที่ 12
00554 สถาปัตยกรรม บ้านหารสอง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
00555 สถาปัตยกรรม แบบโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง 
00556 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เอกสารแนะแนวการต่อเติมห้องครัวหลังบ้าน
00557 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ต้องแก้ไขผนังอาคารเพราะห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า 2 เมตร
00558 วิศวกรรมโยธา แบบอาคารห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว
00559 สถาปัตยกรรม แบบอาคารพักเจ้าหน้าที่ ?โดย กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
00560 วิศวกรรมโยธา ตรวจสอบอาคารเพื่อใช้งานอย่างปลอดภัย
00561 สถาปัตยกรรม โครงการพัฒนาปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว
00562 สถาปัตยกรรม การออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม
00563 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2564
00564 วิศวกรรมโยธา มทช.230-2563 มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (ปรับปรุง 2563)
00565 วิศวกรรมโยธา ประสบการณ์งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและโครงสร้างใต้ดินในประเทศไทย
00566 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น- ชำนาญการพิเศษ
00567 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน-ปฏิบัติการ-อาวุโส-ชำนาญการ 
00568 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)
00569 จัดซื้อจัดจ้าง ว 693 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019
00570 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน กรกฎาคม 2564
00571 วิศวกรรมโยธา คู่มือการซ่อมแซมและบำรุงสะพาน (Bridge Repair and Maintenance Manual)
00572 วิศวกรรมโยธา คู่มือการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพาน
00573 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎหมายควบคุมอาคาร ความรู้สู่ประชาชน
00574 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง
00575 วิศวกรรมโยธา การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือควบคุมการบดอัดดินอัจฉริยะ 
00576 จัดซื้อจัดจ้าง คลิปวิดีโอเรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
00577 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00578 วิศวกรรมโยธา คู่มือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
00579 สื่อสารและสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานซ่อมบำรุงทาง
00580 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานระบบส่งน้ำและระบายน้ำ
00581 สถาปัตยกรรม ปรัชญาและหลักการประมวลข้อบังคับการออกแบบอาคารตามสมรรถนะ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
00582 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test
00583 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือแนวทาง การตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางหลวง
00584 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แผ่นพับ เมื่อน้ำท่วมระบบประปา ต้องทำอย่างไร
00585 วิศวกรรมโยธา การตรวจสอบงาน ก่อนการเทคอนกรีตงานฐานราก
00586 วิศวกรรมโยธา คู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง
00587 วิศวกรรมโยธา คู่มือกระบวนการขุดลอก
00588 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน สำนักงานหมวดทางหลวง แบบทรงไทย
00589 วิศวกรรมโยธา การใช้โครงสร้างระบบอาคารสำเร็จรูปแบบประสาน
00590 ประชาสัมพันธ์ กองทัพเรือ กาชาดคอนเสิร์ต
00591 ประชาสัมพันธ์ กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชมการแสดงดนตรีแนวคลาสสิกแบบออนไลน์ ในงานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47
00592 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ราคากลางตามมาตรา 4 จัดทำโดยกรมบัญชีกลาง
00593 วิศวกรรมโยธา คู่มือแนะนำ การติดตั้งอุปกรณ์กั้นและสิ่งอำนวยความปลอดภัย 
00594 วิศวกรรมโยธา คู่มือรายละเอียดรหัสงาน งานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทาง งานอำนวยความปลอดภัย
00595 วิศวกรรมโยธา ข้อเนะนำ ขั้นตอนการทำงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal)
00596 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการเลือกใช้ท่อ ในงานก่อสร้างและส่งน้ำ
00597 ประชาสัมพันธ์ กองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร 
00598 ประชาสัมพันธ์ คู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างสำหรับผู้คุมงาน
00599 จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาก่อสร้างในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
00600 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือระบบท่อส่งน้ำ โดย ฝ่ายออกแบบ กรมชลประทาน
00601 วิศวกรรมโยธา ชนิดของเขื่อนป้องกันตลิ่ง
00602 จัดซื้อจัดจ้าง e-book รวบรวมข้อหารือแนวทางการดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ แยกตามประเภทข้อหารือ
00603 จัดซื้อจัดจ้าง e-book รวบรวมข้อหารือแนวทางการดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ แยกตามประเภทของหน่วยงาน
00604 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือ ควบคุมงาน และตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน รูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ
00605 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การแบ่งย่อยงวดงาน หลังการเซ็นสัญญา ตามข้อเสนอของผู้รับจ้างทำได้หรือไม่
00606 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้รับจ้างทำงาน 2 งาน ทิ้งงานเพราะขาดสภาพคล่อง 1 งาน อีก งานยังทำต่อได้จนกว่า
00607 จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงาน โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
00608 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ติดตั้งกันสาดบังแดดหน้าบ้านแต่กีดขวางการจราจร
00609 จัดซื้อจัดจ้าง VDO จะจ้างก่อสร้างงบเกินห้าแสนบาท ต้องใช้วิธีคัดเลือกก่อน E-bidding ทุกครั้งหรือไม่
00610 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 ข้อบังคับสภาวิศวกร ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
00611 วิศวกรรมโยธา อัตราการทนไฟโครงสร้างเหล็กทำได้จริงหรือ โดย สมาคมเหล็กโครงสร้างไทย
00612 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ อปท. จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
00613 จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือ คอนกรีต เทคโนโลยี โดย บริษัททีพีไอ คอนกรีต จำกัด
00614 จัดซื้อจัดจ้าง ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
00615 ประชาสัมพันธ์ ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน มิถุนายน 2564
00616 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบโครงสร้างบถนนลาดยาง โดยวิธี Asphalt Institute Method
00617 วิศวกรรมโยธา คู่มือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
00618 วิศวกรรมโยธา คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
00619 วิศวกรรมโยธา ระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้างทาง (Quality Control System, QCS.)
00620 จัดซื้อจัดจ้าง VDO อธิบาย ว3867 ลว 6 มิถุนายน 2564 การจัดทำแผนพัฒนากับราคากลาง
00621 ประชาสัมพันธ์ คู่มือ การเลือกใช้รถขุด โดย สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
00622 ประชาสัมพันธ์ อยากมีเพื่อนเป็นช่างอยู่ใกล้ตัว คอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. โดยเทคโนโลยี AI
00623 สถาปัตยกรรม คู่มือการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป (Manual of Precast Home Construction)
00624 จัดซื้อจัดจ้าง VDO งานก่อสร้าง E-bidding ได้ผู้ชนะเป็น SMEs ต้องยกเลิกไป คัดเลือกก่อนหรือไม่
00625 สถาปัตยกรรม ภาคีสถาปนิกพิเศษ สมัครสมาชิกประเภท วิสามัญสมาชิกสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิที่ไม่ได้รับรอง
00626 วิศวกรรมโยธา รวมแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและโครงสร้างสะพานพร้อมคู่มือประกอบการใช้แบบมาตรฐาน
00627 วิศวกรรมโยธา คู่มือประกอบการใช้แบบมาตรฐาน
00628 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐานโครงสร้างสะพาน โดย กรมทางหลวง
00629 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ฉบับแก้ไข UPDATE กุมภาพันธ์ 2564
00630 จัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง ตั้งงบประมาณโดยใช้ราคาเบื้องต้นที่คิดตามหลักเกณฑ์ราคากลาง
00631 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ตอบปัญหา สร้างประปา ในพื้นที่ป่าไม้โดยไม่ขออนุญาต ได้หรือไม่
00632 จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลก่อสร้างทางเท้า ริมถนนซึ่งเป็นถนนเพื่อใช้ในการสัญจรสาธารณะ อยู่ในความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างทาง ต้องใช้หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างทาง และ Factor F งานก่อสร้างทาง
00633 วิศวกรรมโยธา การเทและอัดแน่นคอนกรีตโครงสร้าง เสา-คาน โดย CPAC
00634 วิศวกรรมโยธา รายงานสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยก่อสร้างแปลงทดลองแอสฟัสต์คอนกรีตผสมยางพารา
00635 วิศวกรรมโยธา คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
00636 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างส่งงานแล้วไม่ผ่าน ถือว่าผู้รับจ้างทำงานยังไม่แล้วเสร็จ
00637 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างส่งงานแล้วไม่ผ่าน ถือว่าผู้รับจ้างทำงานยังไม่แล้วเสร็จ
00638 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
00639 จัดซื้อจัดจ้าง วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ SME เพื่อการจัดซื้อจ้างภาครัฐ
00640 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว89 พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ กับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
00641 จัดซื้อจัดจ้าง VDO รับจ้างออกแบบอาคาร ไม่ใช้สถาปนิกได้หรือไม่
00642 จัดซื้อจัดจ้าง VDO วัสดุก่อสร้าง กรรมการตรวจรับกำหนดให้ผู้รับจ้างเอามาให้เลือก 3 ยี่ห้อ ได้หรือไม่
00643 จัดซื้อจัดจ้าง VDO มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับ พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ อะไรสำคัญกว่า
00644 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.
00645 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง
00646 จัดซื้อจัดจ้าง ห้ามผู้ออกแบบ มาทำงานรับจ้างก่อสร้างงานที่ตัวเองออกแบบ
00647 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยการควบคุม
00648 จัดซื้อจัดจ้าง VDO งานก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อใครบอกว่าเสร็จ ผู้ควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจรับ
00649 จัดซื้อจัดจ้าง VDO บัญชีนวัตกรรม ไม่ใช้ราคาตามบัญชีนวัตกรรมได้ไหม 
00650 จัดซื้อจัดจ้าง คนของรัฐ จะไปรับควบคุมงานก่อสร้างให้ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ได้
00651 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การซ่อมรถยนต์ ตาม ว 89 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ภายในประเทศ
00652 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว89 กับงานจ้างก่อสร้าง แบบสรุป และตอบคำถาม
00653 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว89 ซื้อคอมพิวเตอร์ และพูดคุยเรื่อง ว89
00654 จัดซื้อจัดจ้าง ปริมาณงานในใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาเกิดจากแบบแปลน
00655 จัดซื้อจัดจ้าง VDO พัสดุส่งเสริมการผลิตในประเทศ กับ พัสดุที่ผ่านการรับรองว่าเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ (MiT) ต่างกัน
00656 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว89 ส่งเสริม SMEs ส่งเสริมพัสดุผลิตในประเทศ ส่งเสริมผู้ประกอบการสัญชาติไทย
00657 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างการกำหนดแบบแปลน ตาม ว89
00658 วิศวกรรมโยธา คู่มือการประเมินความเสี่ยงคอสะพานขาดและการพังทลายของสะพานจากอุทกภัย 
00659 จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีอำนาจเจาะตรวจความหนาคอนกรีต 
00660 จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุก่อสร้าง มี มอก. ระบุยี่ห้อ ไม่น้อยกว่า 3 รายการได้ไหม
00661 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ตอบคำถาม ว89 ส่งเสริม SMEs ส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ
00662 วิศวกรรมโยธา ความคงทนคอนกรีตสำหรับงานทาง
00663 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แผ่นพับ เมื่อน้ำท่วมระบบประปา ต้องทำอย่างไร
00664 วิศวกรรมโยธา คู่มือ หลักการคำนวณและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
00665 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างไฟล์ Excel สำหรับตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับงานก่อสร้าง
00666 จัดซื้อจัดจ้าง ห้ามผู้ออกแบบ มาทำงานรับจ้างก่อสร้างงานที่ตัวเองออกแบบ 
00667 สื่อสารและสารสนเทศ กระบวนการสำรวจจัดทำแผนที่ระบบดิจิตอล
00668 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยการควบคุม
00669 สถาปัตยกรรม แบบบ้านผู้ประสบภัย 1 (ใต้ถุนโล่ง 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย : 36.00 ตร.ม.)
00670 วิศวกรรมโยธา แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สำหรับทางหลวงท้องถิ่น โดย กรมทางหลวงชนบท
00671 วิศวกรรมโยธา แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น โดย กรมทางหลวงชนบท 
00672 จัดซื้อจัดจ้าง ว348 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
00673 วิศวกรรมโยธา แบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น
00674 สถาปัตยกรรม รวมแบบบ้านสวย บ้านชั้นเดียว Set 2 จาก SCG
00675 สถาปัตยกรรม รวมแบบบ้านสวย บ้าน 2 ชั้น จาก SCG
00676 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 21 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
00677 จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการกำหนดราคากลางต้องรับผิดชอบต่อปริมาณงานที่ผิดพลาด
00678 จัดซื้อจัดจ้าง คำนวณยอดส่งเสริม SMEs ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 อย่างไร ตาม ว89
00679 จัดซื้อจัดจ้าง E-Bidding ผู้ประกอบการ SMEs มีสิทธิ์ได้แต้มต่อราคา 10% ได้ทั่วไทย
00680 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ความหมายอาคารสาธารณะ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
00681 ประชาสัมพันธ์  แจ้งกำหนดสอบ หมายเลขสอบ และรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. งป.64
00682 จัดซื้อจัดจ้าง ราคาเหล็กสูงขึ้น ผู้รับจ้างจะอ้างเป็นเหตุไม่เข้าทำงานไม่ได้ ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน
00683 จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ว89 และ ว214
00684 จัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง กับ ว89 ในการกำหนดเงื่อนไขในแบบแปลนและเงื่อนไขการเสนอราคา
00685 จัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้วัสดุก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศ ที่ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องทำ 
00686 จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานดำเนินการตาม ว89 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการกำหนดเรื่องแต้มต่อ SMEs
00687 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างประกาศ และตัวอย่างเอกสารประกวดราคาฯ งานจ้างก่อสร้าง โดย อ.เพชร โพสาราช
00688 จัดซื้อจัดจ้าง การคำนวณหาผลต่าง ระหว่างราคาผู้เสนอราคากับราคากลาง เพื่อแจ้ง สตง. 
00689 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 500 ลบ.ม. ความสูง 36 เมตร โดย การประปาส่วนภูมิภาค
00690 จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงาน ตาม พรบ.ขุดดิน ถมดิน กรณี ที่ต้องเป็นวิศวกร
00691 จัดซื้อจัดจ้าง ว332 ลว 8 มิถุนายน 2564 ผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตาม ว89 ที่ได้ออกประกาศจัดหาฯ
00692 จัดซื้อจัดจ้าง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19
00693 จัดซื้อจัดจ้าง ราคา/มูลค่า พัสดุในภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 4 คือราคาค่าวัสดุในค่างานต้นทุน + VAT
00694 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างการทำใบแจ้งประมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาตาม ว452
00695 จัดซื้อจัดจ้าง ตอบคำถาม เรื่องค่าตอบแทน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
00696 จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานใช้ราคากลางไม่เป็นปัจจุบัน ประกาศเปิดเผยราคากลาง
00697 ประชาสัมพันธ์ อาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว
00698 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
00699 จัดซื้อจัดจ้าง หลักการคำนวณการใช้วัสดุก่อสร้างซึ่งผลิตภายในประเทศในสัญญาก่อสร้างภาครัฐ ตาม ว89
00700 จัดซื้อจัดจ้าง นำเข้าปูนซีเมนต์จากต่างประเทศ มาเป็นวัตุดิบเพื่อผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
00701 จัดซื้อจัดจ้าง VDO อธิบายการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศตาม ว89
00702 จัดซื้อจัดจ้าง หลังคาเมทัลชีต แม้จะนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ แต่มีโรงงานรีดลอนในเมืองไทย
00703 จัดซื้อจัดจ้าง หินนำเข้าจากต่างประเทศ นำมาใช้งานก่อสร้างโดยตรง ไม่ได้ผ่านการผลิตเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ
00704 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว214 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงานฯ
00705 จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานตั้งงบไว้ต่ำ ราคากลางสูงกว่างบเยอะ แต่ปรับลดราคากลางลง ไม่ถูกต้องครับ
00706 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ทำความเข้าใจ ว198 ลว 8 เมษายน 2564 การจัดทำร่างขอบเขตงาน งาน(TOR)
00707 จัดซื้อจัดจ้าง คิด Factor F โดยไม่คำนวณจากค่างานต้นทุนระหว่างช่วง ถึงราคาต่ำก็ผิดครับ
00708 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างการคิดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างทาง
00709 จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ กรณีวัสดุก่อสร้างไม่ได้ขอ MIT
00710 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนกรมช่างโยธาทหารเรือ
00711 จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ บังคับหน่วยงานไหนบ้าง เฉพาะวงเงิน เกิน 2 ล้าน แต่ไม่เกิน 20 ล้าน
00712 จัดซื้อจัดจ้าง วันเปิดซอง คือวันไหน ที่จะเอาไปใช้ในการคำนวณค่า K
00713 จัดซื้อจัดจ้าง คิดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ค่างานต้นทุนไม่เกิน 5 แสน หยิบใช้ Factor F แถวแรกได้เลย
00714 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าแรงทาสี 1 ตร.ม. รวมค่าแรงทาสีรองพื้นด้วยแล้ว อย่าไปคิดแยก คิดซ้ำซ้อนค่าทาสีเป็น 2 ครั้ง
00715 จัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง บก.01 ตาม ว206 ให้แนบเอกสารอะไร ต้องแนบให้ครบ
00716 จัดซื้อจัดจ้าง งานดินขุดยาก ค่างานดินชลประทาน ต้องเอาค่างานขุดดิน และ ค่าดันและตัก มารวมกัน
00717 จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานผู้ว่าจ้างจะเอาค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับฯ ผู้ควบคุมงานมาใส่เป็นค่างานก่อสร้าง
00718 วิศวกรรมโยธา เมื่อต้องใช้เหล็ก มอก. มีวิธีดูอย่างไร โดย บริษัท วีเกรซ อินเตอร์เทรด จำกัด 
00719 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ตัวอย่าง การเปิดเผยราคากลางที่ไม่ถูกต้อง ไม่แนบเอกสารการคำนวณราคากลางตามที่กำหนด ใน ว206
00720 จัดซื้อจัดจ้าง ป้ายโครงการ คิดเป็นค่างานต้นทุน คูณ Factor F ให้กับผู้รับจ้างได้ แต่ต้องทำแบบให้ชัดเจน
00721 จัดซื้อจัดจ้าง VDO วิธีคิดค่าปรับงานก่อสร้าง 5 ตัวอย่าง โดย กรมบัญชีกลาง
00722 จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
00723 จัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว279 ลว.13 พฤษภาคม 2564 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
00724 จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
00725 ประชาสัมพันธ์ Mask converted
00726 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ช่าง ถูกตั้งเป็นกรรมการพิจารณาผล สามารถตั้งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้
00727 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ราคากลางหมดอายุ (เกิน 30 วัน) คณะกรรมการราคากลาง ต้องทำอย่างไร
00728 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ทำไม ว452 ถึงสำคัญกับงานก่อสร้างภาครัฐ
00729 ประชาสัมพันธ์ โควิด-19 ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนบ้าง
00730 จัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลาง ตาม ว453 ถูกแทนที่ด้วย ว206 ลว 1 พฤษภาคม 2562
00731 จัดซื้อจัดจ้าง VDO สัญญาต้องเป็นสัญญา งานที่อยู่ในสัญญา ลืมคิดราคาก็ต้องทำ
00732 วิศวกรรมโยธา มยผ.1916-62 มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ความมั่นคงในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
00733 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยต่างๆ ในหลักเกณฑ์ราคากลาง อยู่ในค่าอำนวยการก่อสร้าง
00734 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้ชนะการประกวดราคา ไม่เข้าทำสัญญา โดยอ้างหน่วยงานลืมคิดราคาบางส่วน ถือเป็นผู้ทิ้งงาน ตามมาตรา 109
00735 จัดซื้อจัดจ้าง ตอบคำถาม โคก หนอง นา ผู้รับจ้าง ต้องใช้วิศวกร ควบคุมงานก่อสร้างหรือไม่
00736 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างศาลาขนาดเล็ก 3x3ม. ภาคเหนือ พร้อม BOQ โดย สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
00737 จัดซื้อจัดจ้าง ว89 กับงานก่อสร้าง
00738 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างป้ายทาวเวอร์(Tower sign)ขนาดความสูง 6 เมตร พร้อม BOQ โดย กรมทางหลวง 
00739 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างป้ายทาวเวอร์(Tower sign)ขนาดความสูง 8 เมตร พร้อม BOQ โดย กรมทางหลวง 
00740 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างห้องน้ำขนาดเล็ก 3x6ม. ภาคกลาง พร้อม BOQ โดย สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
00741 องค์ความรู้ การแนวทางเลือกหัวข้อการจัดการความรู้ของแผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ (Conceptual TAD KM ) 
00742 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ (ว.89)
00743 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ของวัสดุตกแต่งที่ใช้ภายในอาคาร
00744 สถาปัตยกรรม แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม
00745 ประชาสัมพันธ์ คู่มือแนวปฏิบัติ การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
00746 จัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการจัดทำโครงการและบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ
00747 จัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการจัดทำโครงการและบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ
00748 ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มเอกสาร คำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564
00749 วิศวกรรมโยธา มทช.230-2563 มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (ปรับปรุง 2563) โดย กรมทางหลวงชนบท
00750 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ในนิคมอุตสาหกรรม โดย กองอนุญาตก่อสร้าง การนิคมอุตสาหกรรม
00751 องค์ความรู้ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ(วิศวกรรมความปลอดภัย รพ.)
00752 ประชาสัมพันธ์ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ(จริยธรรมข้าราชการ)
00753 องค์ความรู้ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ(วิศวกรรมโยธา)
00754 ประชาสัมพันธ์ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ(การพัสดุ)
00755 ประชาสัมพันธ์ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ (อสังหาฯ)
00756 ประชาสัมพันธ์ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ (รพ.สิริกิติ์ฯ)
00757 องค์ความรู้ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ
00758 องค์ความรู้ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ2
00759 องค์ความรู้ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ
00760 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564
00761 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564
00762 องค์ความรู้ คู่มือ การเลือกใช้รถขุด โดย สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
00763 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การแนะนำสำนักงานโครงการ บุคลากร และการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัย การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง
00764 วิศวกรรมโยธา การเตรียมงานดินของงานฐานราก ชุดงานฐานราก โดย CPAC
00765 วิศวกรรมโยธา คู่มือติดตามงานภาคสนามงานก่อสร้าง โดย สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน
00766 องค์ความรู้ การพิจารณา เครื่องมือ-เครื่องจักร กรณีงานดำเนินการเอง โดย กรมชลประทาน
00767 องค์ความรู้ การพิจารณา เครื่องมือ-เครื่องจักร กรณีงานดำเนินการเอง โดย กรมชลประทาน
00768 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ต่อเติมบ้าน อาคาร ผิดกฎหมาย จะติดคุกไหม
00769 วิศวกรรมโยธา ความคงทนคอนกรีตสำหรับงานทาง Durability of Concrete Pavement/ Road โดย CPAC 
00770 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การออกแบบระบบสูบน้ำเพื่อใช้ในการชลประทาน ประเภทแพสูบน้ำ
00771 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564
00772 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การออกใบรับรอง และการออกใบแทตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564
00773 สถาปัตยกรรม แบบแปลนที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
00774 องค์ความรู้ การซ่อมแซมพื้นคอนกรีตที่แตกร้าวด้วยการฉีด Epoxy
00775 องค์ความรู้ คู่มือเตรียมพร้อมรับอุทกภัย ก่อนน้ำมาให้เตรียมพร้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำ
00776 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ระบบฐานข้อมูลการผังเมืองแห่งชาติ (ผังเมืองรวม) National Comprehensive Plan Database 
00777 องค์ความรู้ K map ชย.ทร.
00778 องค์ความรู้ แนวความคิดการทำการจัดการความรู้ KM ของ ชย.ทร. (Conceptual Paper)
00779 องค์ความรู้ การแนวทางเลือกหัวข้อการจัดการความรู้ของแผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ (Conceptual TAD KM )
00780 สถาปัตยกรรม แบบอาคารผู้ป่วย 120 เตียง+หน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
00781 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โดย ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
00782 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านที่ดี
00783 วิศวกรรมโยธา แบบรั้วคอนกรีตบล็อคมาตรฐาน พร้อมผนังกันดิน คสล. โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
00784 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติงานสำรวจวางหมุดหลักฐานและการสำรวจก่อสร้างอุโมงค์
00785 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคาห้องน้ำ- ส้วมคนพิการและประชาชน
00786 วิศวกรรมโยธา มยผ. 1253-62 มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน
00787 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
00788 สถาปัตยกรรม แบบอาคารผู้ป่วย 120 เตียง+หน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
00789 วิศวกรรมโยธา มทช.230-2563 มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (ปรับปรุง 2563)
00790 เรื่องน่ารู้ สร้างประตูรั้วเองประหยัดงบ ค้นหาโดย พ.จ.อ.รักชาติ สังเกตุ
00791 วิศวกรรมโยธา มทช.230-2563 มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (ปรับปรุง 2563)
00792 สถาปัตยกรรม ทิศทางแดดลมฝนกับการปลูกบ้าน
00793 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบรดน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารสูง
00794 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
00795 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๖๔ 
00796 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๖๔
00797 องค์ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ
00798 ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง การประกวดกระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประจำปี งป. 64
00799 ประชาสัมพันธ์ บันทึกอนุมัติประกาศ
00800 องค์ความรู้ การแก้ปัญหาคราบหินปูนที่แกรนิต
00801 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
00802 สถาปัตยกรรม VDO รู้เรื่องอาคาร กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง รวม 4 ตอน โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
00803 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ โรงเรียน สังกัด สพฐ. สร้างอาคารเรียน ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่
00804 วิศวกรรม การออกแบบระบบท่อทางวิศวกรรม ENGINEERING PIPING SYSTEM DESIGN
00805 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ และป้องการการกัดเซาะในงานทางหลวง
00806 ประชาสัมพันธ์ การพิจารณา เครื่องมือ-เครื่องจักร กรณีงานดำเนินการเอง โดย กรมชลประทาน
00807 วิศวกรรมโยธา ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
00808 วิศวกรรมโยธา คู่มือตรวจสอบและประเมินสภาพความเสียหายของผิวทาง
00809 จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ
00810 องค์ความรู้ การทำธงรูปกรวย
00811 องค์ความรู้ เทคนิคการทำงานบนเสาสูง
00812 ประชาสัมพันธ์ วันหยุดเราไม่หยุด
00813 จัดซื้อจัดจ้าง ว214 ลว.18 พ.ค.63 แนวทางปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติ
00814 วิศวกรรมโยธา คู่มือการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว
00815 จัดซื้อจัดจ้าง VDO สัญญากำหนดใช้กระเบื้องหนา 5 มม. ผู้รับจ้างเอา 4 มม. มาใช้ได้หรือไม่
00816 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการจำหน่าย
00817 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงานไฟฟ้า
00818 จัดซื้อจัดจ้าง ใครผิดกรณีไม่แจ้ง สตง. เมื่อราคากลางแตกต่างกัน ตั้งแต่ร้อยละ 15%
00819 วิศวกรรมโยธา คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
00820 วิศวกรรมโยธา คู่มือเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคาร
00821 วิศวกรรมโยธา สีเขียวที่พบในคอนกรีต ! Greening โดย CPAC
00822 สถาปัตยกรรม แบบบ้านประหยัดพลังงาน กรุงเทพมหานคร 5 แบบ ?จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00823 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ประกาศสภาวิศวกรที่ 4 เรื่อง การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
00824 องค์ความรู้ ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ 1 
00825 วิศวกรรมโยธา มทช.241-2553 งานทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง
00826 diy ทำเครื่องกดเจลอัตโนมัติ ในงบหลักร้อย (แบบไม่เขียนโค้ด) ทำตามได้แน่นอน!
00827 สถาปัตยกรรม ข้อแนะนำในการออกแบบ อาคารประเภท อยู่อาศัยรวม
00828 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน
00829 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ แบบของ อบต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
00830 จัดซื้อจัดจ้าง แบบทดสอบความรู้ เรื่อง ราคากลาง 35 ข้อ
00831 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน สำนักงานหมวดทางหลวง แบบคอนเทมโพรารี
00832 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน บ้านพัก ขนาด 90 ตารางเมตร (ระดับ 3-6)
00833 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน บ้านพัก ขนาด 150 ตารางเมตร (ระดับ 9) 
00834 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน บ้านพัก ขนาด 120 ตารางเมตร (ระดับ 7-8)
00835 จัดซื้อจัดจ้าง คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด จากที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ปี พ.ศ. 2544 - 2562
00836 องค์ความรู้ การจัดการความรู้ เรื่อง ส่งข้าราชการ ชย.ทร. อบรมหลักสูตร นอก ทร.
00837 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๖๓
00838 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวงการแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงาน
00839 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวงการแจ้งเพิ่มจำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน
00840 ประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวงการแจ้งขยายโรงงานจำพวกที่ ๓ ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓ 
00841 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการเลือกใช้ท่อในงานก่อสร้างและส่งน้ำ
00842 วิศวกรรมโยธา การควบคุมคุณภาพวัสดุสร้างทางสำหรับการก่อสร้างถนนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
00843 จัดซื้อจัดจ้าง VDO สื่อการสอน การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
00844 วิศวกรรมโยธา รวมคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1-4 โดยกรมทางหลวง
00845 วิศวกรรมโยธา มาตฐานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
00846 สถาปัตยกรรม คู่มือการติดตั้ง ประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม
00847 สถาปัตยกรรม แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม
00848 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานวัสดุมวลรวมผสมเย็นด้วยแอสฟัลด์อิมัลชั้น (cold mixed asphalt )
00849 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบโครงสร้างบถนนลาดยาง โดยวิธี Asphalt Institute Method
00850 จัดซื้อจัดจ้าง อัตราราคางานต่อหน่วย ธันวาคม 2563
00851 วิศวกรรมโยธา การถอดแบบหล่อและค้ำยันงานคอนกรีต ชุดงานทั่วไป โดย CPAC
00852 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐาน ยย.ทบ ลาน - ถนนพื้นแข็ง โดย กองแบบแผน กรมยุทธโยธาทหารบก
00853 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติงาน งานโยธาและซ่อมบำรุง
00854 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ข้อแนะนำและแนวทางในการติดตั้งเครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจร
00855 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการประเมิน และการเสริมความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
00856 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐานท่อลอดถนน
00857 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างไม่บ่มคอนกรีต คอนกรีตต้องบ่มหรือไม่ ไม่บ่มใครผิดบ้าง
00858 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน ฉบับปีพิมพ์ 2563
00859 สถาปัตยกรรม แบบบ้านผู้ประสบภัย 1 (ใต้ถุนโล่ง 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย : 36.00 ตร.ม.)
00860 วิศวกรรมโยธา เอกสารประกอบการสอนวิชา Structural Steel Design เรียบเรียงโดย รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
00861 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 โดย กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
00862 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างและแนวทางปฏิบัติในการกําหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมิน
00863 วิศวกรรมโยธา กำลังอัดของคอนกรีต Cement and Applications โดย SCG
00864 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
00865 สถาปัตยกรรม แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และ ประมาณราคา สพฐ. ปีงบประมาณ 2562
00866 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติงาน งานโยธาและซ่อมบำรุง
00867 จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการวินิจฉัย ตอบข้อหารือ ก.มหาดไทย เรื่องคุณสมบัติผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง
00868 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง กุฏิเจ้าอาวาส แบบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
00869 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง อาคารหอพัก 2 ชั้น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี 
00870 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้างและประมาณราคา โรงจอดรถ
00871 องค์ความรู้ แบบการปลูกหญ้าแฝกป้องกันเชิงลาดถนน
00872 diy 5 สิ่งประดิษฐ์จากท่อน้ำพีวีซี
00873 ประชาสัมพันธ์ โหวตขวัญใจกาชาด ให้ผู้เข้าประกวดจากกองทัพเรือ
00874 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทุกท่านเข้ารับชม ร้านกาชาดกองทัพเรือออนไลน์
00875 วิศวกรรมโยธา คู่มือการประเมินความเสี่ยงคอสะพานขาดและการพังทลายของสะพานจากอุทกภัย
00876 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง อาคารหอพัก 2 ชั้น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี 
00877 คอมพิวเตอร์ การเลือกสายแลนให้เหมาะกับการใช้งาน
00878 สถาปัตยกรรม คู่มือดูแลบ้าน โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย 
00879 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือกฎหมายควบคุมอาคารฉบับประชาชน (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
00880 สถาปัตยกรรม คู่มือมาตรฐานการออกแบบอาคารและสถานที่
00881 วิศวกรรมโยธา VDO ขั้นตอนการก่อสร้างผิวทางคอนกรีต โดยกรมทางหลวง
00882 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือกรณีจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
00883 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือการตรวจรับครุภัณฑ์ตามสัญญา
00884 การดำเนินการ น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร.บรรยายสรุปการใช้โปรแกรมติดตามงานจัดจ้างและโปรแกรมการบริหารงานของ ชย.ทร.
00885 diy สิ่งประดิษฐ์ DIY ทำเครื่องดูดฝุ่นใช้เองจากถังพลาสติกระบบ2ถังคู่
00886 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานวัสดุวิศวกรรม การทำงานคอนกรีต การทำงานดิน
00887 วิศวกรรมโยธา คอนกรีตวัสดุสำหรับโครงสร้าง Cement and Applications โดย SCG
00888 สถาปัตยกรรม เทคนิคงานก่อ Cement and Applications โดย SCG
00889 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำบนสะพานและในทางลอด
00890 วิศวกรรมโยธา แบบการปลูกหญ้าแฝกป้องกันเชิงลาดถนน
00891 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือกรณีแบบรูปรายการขัดแย้งกัน โครงการก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จ.สุรินทร์
00892 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือกรณีการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
00893 วิศวกรรมไฟฟ้า ใบพัดที่หมุนตามแรงลมมองแล้วชวนหลงใหล สร้างแรงบันดาลใจ
00894 ประชาสัมพันธ์ Open Government Data
00895 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการฝึกว่าด้ายแบบฝึกท่ากระบี่และการปฎิบัติของผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพล
00896 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าพระราชทาน
00897 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการฝึกท่าอาวุธพระราชทาน
00898 ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฏิบัติงานของ นกพ.แผนกกำลังพล กพ.บก.ชย.ทร.
00899 ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฏิบัติงานของ หน.กำลังพล กพ.บก.ชย.ทร.
00900 ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฏิบัติงานของ หก.กพ.บก.ชย.ทร.
00901 ประชาสัมพันธ์ ลักษณะองค์กรของกรมช่างโยธาทหารเรือ
00902 จัดซื้อจัดจ้าง วันสิ้นสุดสัญญาตรงกับวันหยุดราชการ
00903 จัดซื้อจัดจ้าง แบบมาตรฐานและประมาณราคา ปี 2564 กองออกแบบ สพฐ.
00904 จัดซื้อจัดจ้าง VDO กรรมการวินิจฉัย ตอบข้อหารือ ก.มหาดไทย เรื่องคุณสมบัติผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง
00905 ประชาสัมพันธ์ ประชุมทบทวนกระบวนการทำงานการจัดการความรู้ และวางแผนเตรียมการการจัดการความรู้ของกรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564
00906 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันคล้ายวันสุถาปนา กรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓
00907 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมนิทรรศการ การจัดการความรู้กรมช่างโยธาทหารเรือออนไลน์
00908 จัดซื้อจัดจ้าง การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
00909 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2562
00910 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตแล้ว ชดใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่
00911 องค์ความรู้ คู่มือสำหรับช่างและสมาชิกในชุมชน เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
00912 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัย
00913 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน
00914 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ป้ายโฆษณาไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องจัดการให้เรียบร้อย
00915 สถาปัตยกรรม คู่มือการติดตั้งหลังคาลอนคู่ โดย SCG
00916 วิศวกรรมโยธา องค์ความรู้ การควบคุมงานบดอัดในสนาม
00917 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครอง ที่น่าสนใจ
00918 วิศวกรรมโยธา คู่มือการบำรุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ
00919 จัดซื้อจัดจ้าง อธิบายหลักการของราคาวัสดุก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
00920 วิศวกรรมโยธา วิธีการลดความเสียหายของท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหลังจากถูกน้ำท่วมขัง
00921 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ ค่าแรง สพฐ.ใช้ทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการได้ไหม
00922 วิศวกรรมโยธา ตัวอย่างหลักการคิดวัสดุก่อสร้างงานทาง
00923 วิศวกรรมโยธา ตารางเหล็กเสริมคอนกรีต
00924 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติงาน Asphalt Hot-Mix Recycling
00925 จัดซื้อจัดจ้าง คิดราคากลางงานก่อสร้างผิด โดยถอดปริมาณงานผิด อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ยกเลิกประกาศได้หรือไม่
00926 วิศวกรรม การสำรวจด้วยวิธีการระดับ LEVELING SURVEYING
00927 จัดซื้อจัดจ้าง การคิดราคาครุภัณฑ์ในงานก่อสร้าง คิดอย่างไร
00928 จัดซื้อจัดจ้าง ว 290 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน
00929 จัดซื้อจัดจ้าง ความยาวพื้นที่ก่อสร้าง ไม่พอสร้างรั้ว ต้องแก้สัญญาก่อสร้าง
00930 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการป้องกันการพังทลายสำหรับลาดเชิงเขา
00931 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการขออนุญาตใช้ที่ดิน ก่อสร้าง และ ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
00932 จัดซื้อจัดจ้าง ถนนริมคลองชลประทานใช้หลักเกณฑ์ราคากลางอะไร
00933 จัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล. แตกร้าว หลุดร่อน ตรวจรับงานจ้างได้ไหม 
00934 ประชาสัมพันธ์ การนำไฟล์เข้าระบบ การย้าย การลบไฟล์ ใน NPD NAS
00935 ประชาสัมพันธ์ วิธีการเข้าสู่ระบบ NPD NAS
00936 องค์ความรู้ การใช้บริการโรงแรมแบบ New Normal
00937 วิศวกรรมโยธา มาตฐานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
00938 สถาปัตยกรรม คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
00939 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คำสั่ง ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ 496/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่าเสียหายของพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ทางราชการ
00940 วิศวกรรมโยธา ข้อเนะนำ ขั้นตอนการทำงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal)
00941 วิศวกรรมไฟฟ้า เอกสารวิชาการช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าและช่างเดินสาย โดยกรมอู่ทหารเรือ 
00942 วิศวกรรมโยธา การเสริมกำลังให้กับโครงสร้าง (Structural Strengthening) โดย กรมทางหลวง
00943 วิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมโครงสร้าง ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง และระบบเปียก
00944 จัดซื้อจัดจ้าง ผังปฎิบัติการราคากลางกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
00945 จัดซื้อจัดจ้าง ภาพรวมระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
00946 จัดซื้อจัดจ้าง การจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุกับค่าครุภัณฑ์
00947 จัดซื้อจัดจ้าง ว 350 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 56 วรรคหนึ่ง 
00948 จัดซื้อจัดจ้าง ว 206 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
00949 จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ
00950 ประชาสัมพันธ์ ติดตามผลงาน พูดคุย เสนอแนะ และ ใกล้ชิดกันมากขึ้น กับ กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้ที่ เฟสบุ๊ค เพจ กรมช่างโยธาทหารเรือ
00951 วิศวกรรมโยธา คำแนะนำการสำรวจและบำรุงรักษาถนนภายหลังประสบอุทกภัย
00952 วิศวกรรมโยธา คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
00953 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การถอดแบบ แบบหล่อคอนกรีต ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
00954 วิศวกรรมโยธา คู่มือการสำรวจธรณีวิทยาฐานราก
00955 สถาปัตยกรรม แบบแปลนและประมาณการก่อสร้างอาคารกองร้อย อส. ขนาดใหญ่
00956 วิศวกรรมโยธา การเสริมกำลังให้กับโครงสร้าง (Structural Strengthening) โดย กรมทางหลวง 
00957 จัดซื้อจัดจ้าง VIDEO ปัญหาขาดแคลนช่าง
00958 วิศวกรรมโยธา คู่มือการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายและเคลื่อนตัวของเชิงลาด
00959 ประชาสัมพันธ์ การเขียนคำกล่าวในงานพิธีและตัวอย่างกำหนดการ
00960 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีต
00961 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการบริหารจัดการและการดูแลบำรุงรักษาถังเก็บน้ำ 
00962 วิศวกรรมโยธา คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection
00963 วิศวกรรมโยธา คู่มือ ข้อแนะนำในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการก่อสร้างรอยต่อแอสฟัลต์คอนกรีต 
00964 วิศวกรรมโยธา วิธีการจัดทำเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง จัดทำโดย กรมยุทธโยธาทหารบก
00965 วิศวกรรมโยธา คู่มือออกแบบโครงสร้างโกดัง โรงงานระบบสำเร็จรูปในระบบโครงถัก
00966 จัดซื้อจัดจ้าง VDO งานก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่เกิดภัยพิบัติพังก่อนส่งมอบ ผู้รับจ้าง อ้างว่า ทำเสร็จแล้ว จะไม่ทำอีกได้หรือไม่ ผู้ควบคุมงานควรทำอย่างไร
00967 จัดซื้อจัดจ้าง VDO หน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา และตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ของถนน ไม่ใช่หน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
00968 จัดซื้อจัดจ้าง งานฐานรากแผ่ ผู้รับจ้างขุดดินพอดีเท่ากับความกว้าง?ความยาว ตามแบบพอดี ทำได้หรือไม่
00969 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คำสั่ง ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ 495/2563
00970 องค์ความรู้ KM การจัดเตรียมสถานที่ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
00971 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ และป้องการการกัดเซาะในงานทางหลวง
00972 วิศวกรรมโยธา การใช้ผลการสำรวจดินในการออกแบบฐานรากโครงสร้างสะพาน
00973 วิศวกรรมโยธา ประเภทของเกาะกลางถนน (Road Medians)และการออกแบบรูปตัดงานขยายทางหลวง (Road Widening)
00974 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว85 ทำงานตามหน้าที่ให้ครบถ้วนแล้วเบิกค่าตอบแทนให้ถูกต้อง
00975 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ค่าตอบแทน ตาม ว85 ช่วงสัญญาจ้างเกิดค่าปรับ เบิกจากไหน เบิกอย่างไร
00976 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงข้อแข็ง
00977 วิศวกรรมไฟฟ้า ข้อแนะนำการเดินสายและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยและธุรกิจ
00978 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ราคากลางงานก่อสร้าง กับ Tor
00979 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ใครเป็นคนกำหนดงวดงาน และ ระยะเวลาก่อสร้าง แต่ที่แน่ๆ ไม่ใช่พัสดุแน่นอน แต่เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องจัดการให้มีคนรับผิดชอบ
00980 จัดซื้อจัดจ้าง การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา
00981 จัดซื้อจัดจ้าง การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
00982 วิศวกรรมโยธา ความรู้เรื่อง คอนกรีตปั๊ม Concrete Pump โดย CPAC
00983 จัดซื้อจัดจ้าง VDO เสนอราคามาแล้ว ไม่อยากมาทำสัญญา อ้างว่าเข้าหน้าฝน ทำงานไม่สะดวก ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม ม.109
00984 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้เสนอราคา ยื่นชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน มาซ้ำกันได้หรือไม่
00985 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ที่ปรึกษาของหน่วยงาน เคยเป็นพนักงานของหน่วยงาน ต่อมาเกษียณอายุ แล้ว หน่วยงานจ้างเป็นที่ปรึกษา จะแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้หรือไม่
00986 สถาปัตยกรรม การก่อสร้างบ้านไม้ด้วยตัวเอง
00987 จัดซื้อจัดจ้าง VDO เสนอราคามาแล้ว ไม่อยากมาทำสัญญา อ้างว่าเข้าหน้าฝน ทำงานไม่สะดวก ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม ม.109
00988 วิศวกรรมโยธา คู่มือมาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างทางจักรยาน สำหรับประเทศไทย
00989 องค์ความรู้ อู่เรือหลวงแห่งแรกของสยามประเทศ และเป็นเขตโบราณสถานประเภทมรดกอุตสาหกรรม
00990 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานวัสดุวิศวกรรม การทำงานคอนกรีต การทำงานดิน
00991 สถาปัตยกรรม คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
00992 ประชาสัมพันธ์ วินัยทหาร
00993 ประชาสัมพันธ์ คำส่ังกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๐๓๔/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการเเละทำการในนามเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ 
00994 ประชาสัมพันธ์ คำส่ังกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๔๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนระดับตำเเหน่งลูกจ้างประจำปี ประจำปี ๒๕๖๓
00995 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ ๓๓/๒๕๖๓ เรื่อง การแบ่งมอบงานในกรมช่างโยธาทหารเรือ
00996 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คำสั่ง ชย.ทร. ที่ 34/2563 การมอบอำนวจสั่งการและทำการแทน จก.ชย.ทร.
00997 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คำสั่ง ชย.ทร.(เฉพาะ) ที่ 388/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีอำลาชีิิวิตการรับราชการ
00998 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คำสั่ง ชย.ทร.(เฉพาะ) ที่ 426/2563 การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมช่างโยธาทหารเรือ
00999 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การแบ่งมอบงานในกรมช่างโยธาทหารเรือ
01000 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมช่างโยธาทหารเรือ
01001 สถาปัตยกรรม แบบอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
01002 สถาปัตยกรรม แบบบ้านผู้ประสบภัย 1 (ใต้ถุนโล่ง 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย : 36.00 ตร.ม.)พร้อม บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง
01003 วิศวกรรมโยธา คู่มือการประเมินความเสี่ยงคอสะพานขาดและการพังทลายของสะพานจากอุทกภัย(คู่มือปฎิบัติงานฉบับย่อ) โดย กรมทางหลวงชนบท
01004 วิศวกรรมโยธา คู่มือการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน และ การประเมินความเสียหายเบื้องต้น โดย กรมทางหลวงชนบท
01005 สถาปัตยกรรม การวัดความกว้างของรอยแตกคอนกรีต โดย CPAC
01006 องค์ความรู้ ระบบการจัดการวัสดุสายงานพิธี ชย.ทร.
01007 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว452 การทำใบแจ้งประมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญา
01008 วิศวกรรมโยธา เกณฑ์การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในสถานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
01009 สถาปัตยกรรม คู่มือมาตรฐานการออกแบบอาคารและสถานที่ โดยสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
01010 องค์ความรู้ เอกสารคำสอนวิชาการสำรวจ 1 (Surveying 1)ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
01011 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐานบ้าน ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา
01012 สถาปัตยกรรม แบบแปลนมาตรฐานอาคารเรียน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
01013 องค์ความรู้ คู่มือการปรับปรุงฐานข้อมูลครอบครัวในระบบ HRMISS
01014 องค์ความรู้ โปรแกรมช่วยคำนวณหาค่าระดับปริมาณงานดิน
01015 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้าง รั้วอิฐ Block ชนิดมีลวดหนามเสริมด้านบน โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
01016 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว214 ลว.18 พฤษภาคม 2563 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
01017 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล VDO การตีความกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
01018 ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อพัสดุ
01019 จัดซื้อจัดจ้าง COVID-19 กับ งานก่อสร้าง แนวทางการบริหารงานก่อสร้าง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
01020 ประชาสัมพันธ์ VDO ผู้รับจ้างส่งงาน ก่อนระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาสิ้นสุด แต่ต้องรอผลทดสอบคอนกรีต ช่วงรอผลทดสอบ คอนกรีต เลยระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
01021 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล เเบบมาตรฐานระบบสูบน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์
01022 จัดซื้อจัดจ้าง จะขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้หรือไม่
01023 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่าง VDO ในโครงการอบรมราคาต้นทุนต่อหน่วยงานทางและงานชลประทาน
01024 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การแจ้ง สตง. กรณี ราคากลาง และ ราคาผู้รับจ้าง แตกต่าง ตั้งแต่ 15%
01025 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ และ ผู้ควบคุมงานช่วงค่าปรับ เป็นค่าความเสียหาย จ่ายไปตามปกติ แล้วเรียกเอาจากผู้รับจ้างตามสัญญา ข้อ 19
01026 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ตอบคำถามเรื่อง ผู้ควบคุมงาน
01027 จัดซื้อจัดจ้าง VDO จะทำสนามหญ้าเทียม ผู้รับจ้างเอาผลงานสนามฟุตซอล มายื่น ไม่รับได้หรือไม่
01028 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการสำรวจออกแบบ ระบบประปาหมู่บ้าน โดย สำนักบริหารจัดการน้ำ
01029 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล โดย สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
01030 เรื่องน่ารู้ 1 ตุลาคม 2563 เปลี่ยนชื่อ B10 เป็น ดีเซล และเปลี่ยนชื่อ ดีเซล เป็น B7
01031 จัดซื้อจัดจ้าง VDO เทคนิคการทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาตาม ว452 ราคากลางอย่าปรับลด
01032 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบรดน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารสูง
01033 วิศวกรรมโยธา Video ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเขื่อนเเละความปลอดภัยของเขื่อน
01034 องค์ความรู้ แจ้งการปรับและสงวนสิทธิตามสัญญา
01035 องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การบำรุงรักษาเครื่องทุ่นแรง
01036 จัดซื้อจัดจ้าง ช่างถึกตอบคำถาม 13 พ.ค. 2563
01037 สถาปัตยกรรม มยผ.8302-52 มาตรฐานประกอบการออกแบบติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทนไฟ
01038 วิศวกรรมโยธา คู่มือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในอาคาร
01039 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบรดน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารสูง
01040 จัดซื้อจัดจ้าง Video ควบคุมงานอย่างไร ไม่ให้เครียด ใหัทำหน้าที่เราใหัดีที่สุด ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวาง
01041 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ?ผู้รับจ้างยื่นสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง แทนหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างได้หรือไม่
01042 จัดซื้อจัดจ้าง งานที่ลืมคิดราคา หรืองานที่เป็นขั้นตอนการทำงานตามสัญญาไม่ใช่งานเพิ่ม
01043 จัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างชำรุด แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าซ่อม 2 ครั้ง ผู้รับจ้างเพิกเฉย เลยระยะเวลาประกัน ยึดหลักประกันมาซ่อมเองได้ไหม
01044 ประชาสัมพันธ์ ค่าแรงดัดและผูกเหล็ก งานก่อสร้างชลประทาน 3.55 บาท/กก. มาจากไหน
01045 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ตัวอย่างการคิดราคาค่าบ่มคอนกรีต ด้วยน้ำยาบ่มคอนกรีต ในงานผิวทาง หรือ ลานคอนกรีต
01046 จัดซื้อจัดจ้าง ช่างถึกตอบปัญหา วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
01047 จัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง แต่ไม่ได้ทำเป็นงานจ้างก่อสร้าง จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานได้หรือไม่
01048 วิศวกรรมโยธา มอก. 1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
01049 วิศวกรรมโยธา มอก. 1227-2558 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
01050 จัดซื้อจัดจ้าง Video การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาตาม ว452 เพื่อนำไปเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง
01051 องค์ความรู้ วิธีจับยึด สลิง
01052 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ความรู้ กระบวนการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
01053 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้รับจ้างส่งงาน ก่อนระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาสิ้นสุด แต่ต้องรอผลทดสอบคอนกรีต ช่วงรอผลทดสอบ คอนกรีต เลยระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
01054 สถาปัตยกรรม VDO รู้เรื่องอาคาร กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง รวม 4 ตอน
01055 ประชาสัมพันธ์ VDO สื่อการสอน การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
01056 วิศวกรรมโยธา VDO การซ่อมผิวถนนราดยาง แบบ Skin Patch โดยกรมทางหลวงชนบท
01057 เรื่องน่ารู้ แผนที่ทางหลวง 4 ภาค ไฟล์ PDF โดยกรมทางหลวง
01058 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ จะเป็นทางหลวงตามกฎหมายต้องลงทะเบียนก่อน
01059 วิศวกรรมโยธา VDO ขั้นตอนการก่อสร้างผิวทางคอนกรีต โดยกรมทางหลวง
01060 วิศวกรรมโยธา รวม VDO ความรู้จากกรมทางหลวง เรื่อง งานทาง งานสะพานและท่อเหลี่ยม 
01061 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ข้อหารือ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตปฏิรูปที่ดิน 
01062 จัดซื้อจัดจ้าง ช่างถึกตอบปัญหา วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
01063 จัดซื้อจัดจ้าง งานพิเศษหรืองานเพิ่มตามสัญญา คิดราคาให้ผู้รับจ้างอย่างไร 
01064 ประชาสัมพันธ์ คู่มือสำหรับช่างและสมาชิกในชุมชน เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
01065 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ถนน คสล.ที่เป็นทางสาธารณะ เป็นงานที่เข้าวิศวกรรมควบคุม ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือไม่
01066 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เพื่อนบ้านยินยอมให้ต่อเติมทาวน์เฮ้าส์แล้ว ต้องขออนุญาต อบต. อีกหรือไม่
01067 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การเทียบตำแหน่งทหาร พลเรือน
01068 องค์ความรู้ เสนอความต้องการงานก่อสร้าง
01069 จัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
01070 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คำสั่งที่ 39-2562 การทบทวนและแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร.
01071 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ขออนุมัติยกเลิกการกำหนดชั้นความลับของเอกสาร
01072 จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.2562
01073 จัดซื้อจัดจ้าง คำสั่ง กระทรวงกลาโหม ที่ 62/62 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ลง 30ก.ย.62
01074 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความคุ้มค่า
01075 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มาตรฐานสียานพาหนะสายขนส่ง
01076 วิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมโครงสร้าง ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง และระบบเปียก
01077 วิศวกรรมโยธา โปรแกรม ขุดลอกคลอง Download ฟรี พัฒนาโดย ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า
01078 เรื่องน่ารู้ ต้องแก้ไขผนังอาคารเพราะห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า 2 เมตร
01079 ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเมื่อตรวจพบกำลังพลในหน่วยเป็นผู้ป่วยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
01080 จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือรับรองผลงาน
01081 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน
01082 องค์ความรู้ คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่น
01083 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญา
01084 องค์ความรู้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้ว่าจ้างถูกสั่งกักตัวดูอาการโควิด-19 ต้องดำเนินการอย่างไร
01085 องค์ความรู้ คู่มือการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน โดย กรมทางหลวง 
01086 วิศวกรรมโยธา การซ่อมแซมพื้นคอนกรีตที่แตกร้าวด้วยการฉีด Epoxy 
01087 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดมีลวดหนามด้านบน โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
01088 องค์ความรู้ มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
01089 สถาปัตยกรรม การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับต่างๆภายในกรมชลประทาน
01090 องค์ความรู้ วิธีตอกตะปูไม่ให้ไม้แตก
01091 สถาปัตยกรรม จะลดเสียงดังของหลังคาเมทัลชีทตอนฝนตกได้อย่างไร
01092 วิศวกรรมโยธา องค์ความรู้ การควบคุมงานบดอัดในสนาม
01093 วิศวกรรมโยธา ชั้นรองพื้นทางสำหรับถนนคอนกรีตในประเทศไทย
01094 จัดซื้อจัดจ้าง การใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ ราคากลางงานก่อสร้าง ของราชการ
01095 สถาปัตยกรรม ผนังอาคาร มีช่องมองทะลุได้ ถือเป็นผนังทึบตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่
01096 จัดซื้อจัดจ้าง การจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ในช่วงเลยระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
01097 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างศาลาพักคอย รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น SIZE M 1
01098 วิศวกรรมโยธา การตรวจสอบ ตรวจวัด และคำนวณผลงานความก้าวหน้า งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
01099 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้ว่าจ้าง ตาม พรบ. จัดซื้อ จัดจ้าง 
01100 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ อาคารในเขตโบราณสถาน เจ้าของมีสิทธิ์ ซ่อมแซม เพียงใด อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
01101 วิศวกรรมโยธา ทำไมหินคลุกในงานก่อสร้างทาง ถึงใช้ราคาจากแหล่งวัสดุ
01102 องค์ความรู้ โปรแกรมวิเคราะห์ความคุ้มค่า
01103 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก
01104 วิศวกรรมไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเบื้องต้น
01105 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ สถานะของ "หนังสือแจ้งเตือนให้รื้อถอนอาคาร"
01106 สถาปัตยกรรม เเบบมาตรฐานระบบสูบน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์
01107 สื่อสารและสารสนเทศ thunkable x สร้างแอปฟรีๆ แค่ 5 นาทีได้ทั้ง Android และ iOS
01108 สื่อสารและสารสนเทศ App inventor ส่งข้อความ เข้า line
01109 เรื่องน่ารู้ ปัญหาห้องน้ำควรแก้ไข
01110 สื่อสารและสารสนเทศ กรอกข้อมูลใน Google Form แล้วข้อมูลเด้งไปโชว์ใน Line
01111 สื่อสารและสารสนเทศ การแจ้งเตือนด้วย Line Notify ไม่ต้องเขียนโค๊ด ง่ายสุดๆ
01112 สื่อสารและสารสนเทศ การแจ้งเตือนทางไลน์เมื่อมีการส่งฟอร์ม (Line Notify)
01113 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน กุมภาพันธ์ 2563
01114 ประชาสัมพันธ์ แบบก่อสร้าง โรงเก็บพัสดุขนาดใหญ่
01115 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบอัตราส่วนผสมคอนกรีต
01116 วิศวกรรมโยธา ลักษณะแตกร้าวของโครงสร้างอาคารที่ไม่ควรเข้าใช้
01117 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว
01118 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ ควบคุมงาน และตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน 
01119 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้างหอถังสูงโรงสูบน้ำ
01120 เรื่องน่ารู้ คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
01121 สถาปัตยกรรม เอกสารแนะแนวการต่อเติมห้องครัวหลังบ้าน
01122 สถาปัตยกรรม เอกสารแนะแนวทางการต่อเติมห้องจากโรงจอดรถ
01123 สถาปัตยกรรม เทคนิคติดบานประตูแบบนี้ ประตูไม่ตกแน่นอน
01124 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางการแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้าง
01125 สถาปัตยกรรม คู่มือดูแลบ้าน โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
01126 วิศวกรรมโยธา การสำรวจและประเมินสภาพทางใช้ในงานบำรุงทาง
01127 สถาปัตยกรรม แบบบ้าน วันวาน แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น
01128 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล วิธีถอดข้อต่อ pvc ติดกาวเอาออกง่ายๆ
01129 วิศวกรรมโยธา อิฐมอญ กับ อิฐมวลเบา เลือกใช้อะไรดี
01130 จัดซื้อจัดจ้าง การขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ
01131 สถาปัตยกรรม แบบบ้าน L House แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น
01132 โปรแกรม How to Create an Organizational Chart Linked to Data in Excel (Easy & Dynamic)
01133 วิศวกรรม การควบคุมงานเจาะสำรวจให้เป็นไปตามมาตรฐาน
01134 วิศวกรรม เกณฑ์การออกแบบด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
01135 วิศวกรรมโยธา ชั้นรองพื้นทางสำหรับถนนคอนกรีตในประเทศไทย
01136 วิศวกรรมโยธา คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection
01137 จัดซื้อจัดจ้าง กรณีผู้ยื่นข้อเสนอยื่นหลักฐานบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ไม่ถูกต้อง
01138 วิศวกรรมโยธา การสำรวจปริมาณงานเพื่อการก่อสร้าง
01139 วิศวกรรมไฟฟ้า แนวข้อสอบช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ1 (ข้อ76-100)
01140 วิศวกรรมไฟฟ้า แนวข้อสอบช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1 (ข้อ51-75)
01141 วิศวกรรมไฟฟ้า แนวข้อสอบช่างไฟฟ้าระดับ 1 (ข้อ26-50)
01142 วิศวกรรม การสำรวจปริมาณงานเพื่อการก่อสร้าง
01143 สถาปัตยกรรม ?แบบก่อสร้าง เสาธงราชนาวี ขนาดความสูง 11 เมตร โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
01144 จัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
01145 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือปัญหาการกําหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
01146 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การคิดราคากลางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (A.C.) ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างทาง
01147 จัดซื้อจัดจ้าง กค 0433.4/ว 47 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
01148 โปรแกรม VIDEO การประยุกต์ SketchUp เพื่อหาค่างานดินตัด
01149 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การคิดราคาผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างทาง
01150 จัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร
01151 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ค่าแรงงานในหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
01152 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้รับจ้างก่อสร้าง ทำงานในวันหยุดราชการได้ แต่ส่งงานในวันหยุดราชการไม่ได้
01153 วิศวกรรมโยธา คู่มือวิธีการปฏิบัติงานออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์ โดย ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์
01154 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การเลือกหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ราคากลาง 4 หลักเกณฑ์
01155 จัดซื้อจัดจ้าง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
01156 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
01157 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง โรงเลี้ยง-โรงครัว ขนาด 40 คน โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
01158 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการพิจารณา กรณีใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง
01159 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 
01160 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้าง รั้วลวดหนาม โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
01161 องค์ความรู้ คู่มือการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน
01162 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ทำไมต้องจ่ายค่าตอบแทน ตาม ว85
01163 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การออกแบบระบบสูบน้ำเพื่อใช้ในการชลประทาน ประเภทแพสูบน้ำ
01164 วิศวกรรมโยธา การซ่อมแซมพื้นคอนกรีตที่แตกร้าวด้วยการฉีด Epoxy
01165 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การซ่อมบ่อน้ำบาดาลโดยการสวมท่อลดขนาด
01166 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
01167 วิศวกรรมโยธา คู่มือวิธีการปฏิบัติงานออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์
01168 สถาปัตยกรรม บ้านเพื่อผู้สูงอายุ เตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัย สะดวกสบาย และสุขภาวะที่ยืนยาว 
01169 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หนังสือรายงานมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ใช้ปีงบประมาณ2563
01170 วิศวกรรมโยธา คู่มือการบารุงรักษา โครงสร้างทางรถไฟ
01171 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การควบคุมงาน โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
01172 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติงานสำรวจวางหมุดหลักฐานและการสำรวจก่อสร้างอุโมงค์
01173 สถาปัตยกรรม คู่มือ มาตรฐานหอพัก โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
01174 สถาปัตยกรรม แบบอาคารบ้านพัก 2 ห้องนอน แบบที่ 2 โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
01175 วิศวกรรมโยธา การก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ
01176 วิศวกรรมโยธา การตรวจสอบ ตรวจวัด และคำนวณผลงานความก้าวหน้า งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
01177 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ ควบคุมงาน และตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน
01178 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างมาตรฐาน อาคารห้องน้ำ ไทยร่วมสมัย ขนาดกลาง (Size M) 
01179 จัดซื้อจัดจ้าง การทำราคาประเมินก่อนทำสัญญา (BOQ แนบท้ายสัญญา) แนบสัญญา ตาม ว452 แบบง่ายที่สุด
01180 จัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
01181 ประชาสัมพันธ์ แบบก่อสร้าง ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย (แบบพักแรม) ?โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
01182 วิศวกรรมโยธา คู่มือกระบวนการขุดลอก
01183 จัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์
01184 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือการกำหนดค่าปรับในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
01185 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2563
01186 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือกรณีผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01187 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงทาง (ฉบับร่าง) 
01188 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ทำไม วัสดุงานทาง ดิน หิน ทราย ถึงกำหนดไว้ในหลักเกณฑ์งานทางให้ใช้จากแหล่ง ไม่ได้กำหนดให้ใช้จากพาณิชย์จังหวัด
01189 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างมาตรฐาน อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขนาดกลาง
01190 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างมาตรฐาน ร้านจำหน่ายสินค้า ขนาดกลาง
01191 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับ เดือนธันวาคม 2562
01192 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปีงบประมาณ 62) ปรับปรุงล่าสุด มี.ค. 62
01193 วิศวกรรมโยธา คู่มือวิธีการปฏิบัติงานก่อสร้างทางลอด
01194 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ ประปาภูเขา โดย กรมชลประทาน
01195 วิศวกรรมโยธา มยผ.1918-62 มาตรฐานการถมดินและการบดอัด (Standard of Fill and Compaction)
01196 วิศวกรรมโยธา มยผ.1915-62 มาตรฐานการก่อสร้างบริเวณลาดเชิงเขา (Standard of Construction on Slope) โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
01197 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ความแตกต่างระหว่างการควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้ควบคุมงานฝ่ายรัฐกับผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้าง
01198 สถาปัตยกรรม คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
01199 ประชาสัมพันธ์ รู้เรื่องบ้าน กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดย สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 
01200 จัดซื้อจัดจ้าง VDO วิศวกร สถาปนิก ตามสัญญาก่อสร้างกับรัฐ คิดเป็นค่าใช้จ่าย อยู่ในส่วนของ ค่าอำนวยการก่อสร้าง (ค่าบริหารโครงการและบุคลากร)
01201 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การสืบราคาวัสดุก่อสร้างและราคาครุภัณฑ์จัดซื้อที่อยู่ในสัญญาก่อสร้าง สืบอย่างไร
01202 วิศวกรรม คู่มือ เติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
01203 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ตัวอย่างใบอนุญาตภาคีพิเศษคุมงาน ในงานจ้างก่อสร้างของรัฐผู้ควบคุมงานที่เป็นคนของรัฐ
01204 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ค่าตอบแทนตาม ว85 และหนังสือตอบข้อหารือ และการเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
01205 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา บ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิค โดย กรมที่ดิน
01206 จัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 533 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน 
01207 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการประเมิน และการเสริมความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
01208 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การสำรวจปริมาณงานเพื่อการก่อสร้าง
01209 สถาปัตยกรรม การออกแบบสวนสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการและคนทุกวัย
01210 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก
01211 วิศวกรรมโยธา VDO ทำความเข้าใจ เรื่อง การถมดินเพื่อสร้างอาคาร คิดค่า Factor F ได้ไหม
01212 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้รับจ้าง (ที่มารับจ้างทำงานให้รัฐ) 
01213 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ทำไมเจ้าหน้าที่ของรัฐถึงไปควบคุมงานก่อสร้างให้เอกชนไม่ได้
01214 วิศวกรรม เว็บไซต์ตรวจสอบ สถานะสมาชิกและใบอนุญาตวิศวกร โดย สภาวิศวกร
01215 สถาปัตยกรรม คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมงานสี หลังน้ำท่วม
01216 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดินและการถมดิน
01217 วิศวกรรมโยธา คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพาน โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน
01218 จัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา การคิดค่าปรับ การงดหรือลดค่าปรับ ในช่วงระยะเวลาการการตรวจรับงาน
01219 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
01220 วิศวกรรม ไม่อยากมีปัญหาน้ำรั่ว น้ำซึม ใช้คอนกรีตแบบไหนดี โดย CPAC
01221 วิศวกรรมโยธา ตัวอย่างแบบแปลนและคำอธิบายการลงนามในแบบงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น
01222 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงทาง (ฉบับร่าง)
01223 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงทาง (ฉบับร่าง)
01224 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักผู้สูงอายุ ค.ส.ล. 1 ชั้น (แบบ A)
01225 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น 2562 โดย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 
01226 วิศวกรรมโยธา ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น 2562
01227 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างและประมาณราคา บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6 ห้อง โดย กรมที่ดิน
01228 วิศวกรรมโยธา คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพาน โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน
01229 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล ระบบท่อจ่ายน้ำและมาตรวัดน้ำ โดยสำนักบริหารจัดการน้ำ
01230 วิศวกรรมโยธา ปรับปรุง มทช.101-2561 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
01231 สถาปัตยกรรม ปัญหาน้ำท่วม หนู งู หรือ สัตว์ร้ายซ่อนตัวอยู่ใต้บ้านจะหมดไป
01232 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
01233 เรื่องน่ารู้ การเวทเปอร์เซนต์งาน พื้นฐาน กับโปรแกรมเอกเซลง่ายๆ  
01234 เรื่องน่ารู้ การใช้งานโปรแกรมเอกเซล ในการสร้างกราฟ และการคัดลอกแนวตั้งมาวางแนวนอน
01235 เรื่องน่ารู้ Excel ในการสร้าง S-Curve แผนงานเบื้องต้น
01236 เรื่องน่ารู้ ดูผลตรวจสุขภาพประจำปี ขรก.ทร.
01237 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เซ็นออกแบบอาคารเอนกประสงค์ ของ อบต. โดยไม่ได้ออกแบบเอง และเป็นงานซึ่งเข้าข่ายเป็นอาคารสาธารณะ
01238 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ อบต.เวียงทอง จ.แพร่ กรณีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ตาม ข้อ 3.1 ของ ว85
01239 วิศวกรรมโยธา เสาเข็มและการคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็ม
01240 สถาปัตยกรรม 10 ลำดับการสร้างบ้าน By SCG Experience
01241 สถาปัตยกรรม แบบห้องน้ำแยกชาย-หญิง สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ?โดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
01242 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
01243 วิศวกรรมโยธา แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาถนนที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว
01244 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการคิดค่าปริมาณงานและงานบำรุงปกติ
01245 เรื่องน่ารู้ เรื่องเล่าคดีปกครอง เปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา
01246 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน กันยายน 2562
01247 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล กระบวนการหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง โดย กรมชลประทาน
01248 วิศวกรรมโยธา คู่มือการบำรุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ
01249 จัดซื้อจัดจ้าง หลักการในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
01250 จัดซื้อจัดจ้าง กวจ. ตอบข้อหารือ เทศบาลนครพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการ
01251 วิศวกรรมโยธา การสำรวจปริมาณงานเพื่อการก่อสร้าง
01252 จัดซื้อจัดจ้าง VDO แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
01253 สถาปัตยกรรม คู่มือแนวทางการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
01254 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
01255 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
01256 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
01257 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา เสาธงชาติ?
01258 วิศวกรรมโยธา ชุดมาตรฐานประกอบการออกแบบโครงสร้างลักษณะพิเศษ
01259 วิศวกรรมโยธา การออกแบบส่วนผสมดินซีเมนต์
01260 เรื่องน่ารู้ สาระน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
01261 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานระบายน้ำ
01262 เรื่องน่ารู้ รวมข้อมูลเผยแพร่ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
01263 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
01264 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดินและการถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา
01265 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล กระบวนการหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
01266 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ป้ายโฆษณาไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องจัดการให้เรียบร้อย
01267 วิศวกรรมโยธา รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ การศึกษาจัดทําแบบมาตรฐานโครงสร้างสะพานช่วงความยาว 40-100 เมตร
01268 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มาตรฐานการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมสำหรับหน่วยงานทดสอบประจำภูมิภาคของกรมชลประทาน 
01269 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ เติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
01270 องค์ความรู้ ตัวอย่าง pmqa เรียนจากแชมป์ เพื่อเป็นแชมป์
01271 จัดซื้อจัดจ้าง คำพิพากษา ศาลปกครองเชียงใหม่ ถนน AC เป็นงานประเภทเดียวกันกับ Para AC
01272 สถาปัตยกรรม ลักษณะอาคารเรียน อาคารประกอบ และราคามาตรฐานอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
01273 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักคนงาน ขนาด 8 ครอบครัว
01274 วิศวกรรมโยธา มอก. 1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
01275 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา บ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิค
01276 จัดซื้อจัดจ้าง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
01277 สถาปัตยกรรม มาตรฐานการเขียนแบบ กองออกแบบ กรมชลประทาน 2534
01278 สถาปัตยกรรม รายการประกอบแบบก่อสร้างสำหรับใช้เป็นมาตรฐานกลาง
01279 วิศวกรรมโยธา แบบและประมาณราคา ถนน ลานจอดรถ และรางระบายน้ำ
01280 จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒
01281 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
01282 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
01283 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน กรกฎาคม 2562
01284 สื่อสารและสารสนเทศ วิธีสร้าง Line ChatBot แชทบอทที่สร้างได้ง่าย ๆ ไม่ต้องมีพื้นฐานโปรแกรมใด ๆ
01285 เรื่องน่ารู้ ชย.ทร. ได้จัดทำองค์ความรู้ในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์
01286 วิศวกรรมโยธา คู่มือฝาย โดย ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สชป.17กรมชลประทาน
01287 สถาปัตยกรรม Material Guide 1 โครงสร้างและงานระบบ By SCG Experience
01288 จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
01289 จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
01290 จัดซื้อจัดจ้าง ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
01291 จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบพัสดุประจำปี
01292 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ
01293 วิศวกรรมโยธา ความรู้ทั่วไปในการเจาะสำรวจชั้นดิน (วิธีการเจาะสำรวจดิน)
01294 สถาปัตยกรรม แบบบ้านสำเร็จรูป 2 (ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)
01295 จัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
01296 สถาปัตยกรรม มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร โดย ?กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
01297 จัดซื้อจัดจ้าง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
01298 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง
01299 จัดซื้อจัดจ้าง การทิ้งงาน
01300 จัดซื้อจัดจ้าง หน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
01301 จัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา มาตรา 93-99
01302 จัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา มาตรา 69-78
01303 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้าง ป้ายโครงการขนาด 7 เมตร
01304 สถาปัตยกรรม คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมงานสี หลังน้ำท่วม
01305 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาผิวดิน ขนาดอัตราการผลิต 50 ลบ.ม.ต่อ ชม.
01306 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาบาดาล แบบ 3 in 1 ขนาดอัตราการผลิต 2.5, 5 , 10 และ 20 ลบ.ม.ต่อ ชม.
01307 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาบาดาล ขนาดอัตราการผลิต 7และ10 ลบ.ม.ต่อ ชม.
01308 จัดซื้อจัดจ้าง เป็นทั้งผู้ควบคุมงาน เป็นทั้งกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง รับผิดอย่างไร และเบิกค่าตอบแทน ตาม ว85 อย่างไร
01309 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงานกับกรรมการตรวจรับ เป็นบุคคลเดียวกันได้หรือไม่ 
01310 จัดซื้อจัดจ้าง ช่าง นายช่าง หน่วยงานของรัฐ ทำหน้าที่ควบคุมงานจำเป็น ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมไหม
01311 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562
01312 จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ตอบข้อหารือ อบจ.สุโขทัย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้คุมงานก่อสร้าง ก็เบิกค่าตอบแทนได้ 
01313 วิศวกรรมโยธา การถอดแบบหล่อและค้ำยันงานคอนกรีต
01314 สถาปัตยกรรม แบบ อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ
01315 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
01316 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ ประปาภูเขา
01317 วิศวกรรมโยธา การเขียนแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง
01318 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน มิถุนายน 2562
01319 วิศวกรรม กระบวนการหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
01320 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือเลือกระบบประปา เพื่อพัฒนา อบต.
01321 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทานขนาดเล็กประเภทอ่างเก็บน้ำ
01322 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
01323 จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ
01324 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ อากรแสตมป์สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. 2562
01325 สื่อสารและสารสนเทศ NPD QR Code Generator
01326 สถาปัตยกรรม คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ
01327 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานบ่อพักน้ำ
01328 จัดซื้อจัดจ้าง มาตฐานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
01329 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายวิศวกรในงานจ้างเหมาก่อสร้าง ในราคากลางงานก่อสร้างอยู่ในค่าอำนวยการ และ วิศวกรของภาครัฐไปเซ็นควบคุมงานให้เอกชนไม่ได้
01330 สถาปัตยกรรม คู่มือการติดตั้ง ระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป S Wall System
01331 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ วิธีการจัดทำเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง
01332 วิศวกรรมโยธา รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ การศึกษาจัดทําแบบมาตรฐานโครงสร้างสะพานช่วงความยาว 40-100 เมตร
01333 วิศวกรรมโยธา เครื่องมือที่ใช้ในงานคอนกรีต
01334 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เจ้าของอาคารเดิมไม่ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ผู้ครอบครองอาคารคนใหม่ไม่พ้นผิด
01335 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ราชกิจจาฯ ประกาศใช้ คำสั่งหัวหน้า คสช. สั่งโรงแรมผิดกฎหมายเข้าระบบ มีผลบังคับใช้ทันที 
01336 วิศวกรรม ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน
01337 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือรายการกำกับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
01338 จัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ฉบับที่ 6
01339 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ป้ายโฆษณาไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องจัดการให้เรียบร้อย
01340 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ฉบับที่ 6
01341 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
01342 จัดซื้อจัดจ้าง ว254 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
01343 จัดซื้อจัดจ้าง กรมโยธาฯตอบข้อหารือสมาคมสถาปนิก เรื่องการเซ็นแบบแปลนของสถาปนิก วิศวกร
01344 จัดซื้อจัดจ้าง ว149 ลว.26 มีนาคม 2562 กรณีราคาเสนอกับราคา BOQ ไม่ตรงกันและการทำราคาประเมินก่อนทำสัญญา (สำคัญมาก)
01345 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน พฤษภาคม 2562
01346 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กรมโยธาฯตอบข้อหารือสมาคมสถาปนิก เรื่องการเซ็นแบบแปลนของสถาปนิก วิศวกร
01347 สถาปัตยกรรม แบบอาคารที่ทำการ ขนาด 220 ตารางเมตร ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา
01348 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2558 (ฉบับเต็ม)
01349 จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว260 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
01350 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มาตรฐานการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมสำหรับหน่วยงานทดสอบประจำภูมิภาคของกรมชลประทาน 
01351 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือกระบวนการขุดลอก
01352 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญายรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ
01353 วิศวกรรมโยธา ความรู้เรื่อง เครื่องพ่นยางแอสฟัลต์แบบใช้แรงดันลม
01354 วิศวกรรมไฟฟ้า สวิทช์ทำงานด้วยแสง (โฟโตเซล)
01355 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน รายงานผล กรมโยธาธิการและผังเมือง
01356 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
01357 จัดซื้อจัดจ้าง ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
01358 จัดซื้อจัดจ้าง ว224 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
01359 องค์ความรู้ การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ (การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด) 
01360 ประชาสัมพันธ์ วีดีโอคลิปสรุปการดำเนินการ การจัดการความรู้ของ ชย.ทร.ประจำปี งป.2562
01361 จัดซื้อจัดจ้าง ว224 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
01362 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด
01363 วิศวกรรมโยธา เทคนิคการควบคุมงานโครงสร้างคันทางและผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
01364 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักคนงาน ขนาด 8 ครอบครัว
01365 จัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ
01366 จัดซื้อจัดจ้าง Infographic ขั้นตอนการเสนอราคา e-bidding รูปแบบใหม่ 
01367 วิศวกรรมโยธา เสาเข็ม และการคำนวณ การรับน้ำหนักของเสาเข็ม
01368 สถาปัตยกรรม มยผ.1321-61 มาตรฐานการออกแบบราวกันตกในอาคารจอดรถยนต์
01369 วิศวกรรมโยธา คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยงานก่อสร้างทางและสะพาน
01370 จัดซื้อจัดจ้าง Video การเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding รูปแบบใหม่
01371 สถาปัตยกรรม คู่มือการออกแบบปรับปรุงอาคารภาครัฐที่มีอยู่เดิมให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ
01372 วิศวกรรม แบบก่อสร้าง เสาธงขนาดความสูง 12 เมตร
01373 วิศวกรรมโยธา ความรู้ทั่วไปในการเจาะสำรวจชั้นดิน (วิธีการเจาะสำรวจดิน)
01374 สถาปัตยกรรม แบบบ้านอารยสถาปัตย์ 1 (ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)
01375 ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบคุณภาพงานโครงสร้างชั้นทางที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์ 
01376 วิศวกรรม หารือการขออนุญาตก่อสร้างปั้นจั่นยกของแบบหอสูง tower crane
01377 วิศวกรรมโยธา การออกแบบความหนาโครงสร้างชั้นทางของถนนคอนกรีต
01378 จัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา ข้อตอบหารือ กวจ กรณีการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การตรวจสอบเอกสาร
01379 วิศวกรรมโยธา Anatomy โครงสร้างนั้นสำคัญไฉน
01380 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานวัสดุวิศวกรรม (คอนกรีตและดิน) การทำงานคอนกรีต การทำงานดิน 
01381 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลางได้ทำการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01382 องค์ความรู้ คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมงานสี หลังน้ำท่วม
01383 ประชาสัมพันธ์ ขอหารือแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.พัสดุ 60 กรณีผู้ออกแบบกำหนดรายการวัสดุก่อสร้าง
01384 องค์ความรู้ กระบวนการหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
01385 จัดซื้อจัดจ้าง บทเรียนการบันทึกข้อมูล e-GP แบบ step by step
01386 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เตรียมความพร้อมใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร
01387 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ประกาศใช้แล้ว พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14)พ.ศ. 2562 
01388 จัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
01389 เรื่องน่ารู้ คู่มือมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งป้ายจราจร มีนาคม 2561
01390 องค์ความรู้ E-book ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบกจัดทำขึ้น
01391 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ข้อห้ามในการประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
01392 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานระบายน้ำ
01393 ประชาสัมพันธ์ การออกแบบความหนาโครงสร้างชั้นทางของถนนคอนกรีต โดย กรมทางหลวง
01394 จัดซื้อจัดจ้าง ฐานข้อมูลดัชนีเศรษกิจการค้า
01395 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ ภายใต้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
01396 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าแรงทาสี คิดแยกแต่ละชั้นหรือคิดรวมกันทุกชั้น (3 ชั้น)
01397 ประชาสัมพันธ์ แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
01398 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือการคำนวณการเปรียบเทียบคืนค่างานฐานรากตอกเสาเข็มและฐานรากแผ่
01399 จัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
01400 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
01401 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
01402 เรื่องน่ารู้ โปรแกรมรายงานผลการก่อสร้าง
01403 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักการและวิธีติดตามประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
01404 จัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K) 2562 เวอร์ชั่นล่าสุด
01405 วิศวกรรม แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในงานจ้างก่อสร้าง
01406 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบความชำนุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน
01407 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
01408 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
01409 วิศวกรรมโยธา การก่อสร้างเขื่อนดินและข้อควรสังเกต
01410 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒
01411 องค์ความรู้ คู่มือ มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
01412 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
01413 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน กุมภาพันธ์ 2562
01414 จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย) รวบรวมข้อมูลโดยอธิวัฒน์ฯ
01415 วิศวกรรมโยธา แนวทางการแก้ปัญหาการพังทลายของตลิ่ง
01416 วิศวกรรมโยธา การบ่มคอนกรีตงานฐานราก
01417 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือการติดตั้งระบบสายดิน
01418 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
01419 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด
01420 วิศวกรรมโยธา ชนิดของเขื่อนป้องกันตลิ่ง
01421 วิศวกรรมโยธา การถอดแบบหล่อและค้ำยันงานคอนกรีต
01422 วิศวกรรม การเขียนแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง
01423 จัดซื้อจัดจ้าง หลักการและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
01424 เรื่องน่ารู้ สิทธิ์ในเงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษ
01425 วิศวกรรม งานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (para sluny seal )
01426 จัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างฯ
01427 วิศวกรรม Material Guide 1 โครงสร้างและงานระบบ By SCG Experience
01428 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
01429 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานระบบส่งน้ำและระบายน้ำ
01430 จัดซื้อจัดจ้าง การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
01431 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล ไดอะแกรมการเดินท่อถังน้ำบนดิน มีระบบบายพาสให้ใช้น้ำได้ยามไฟฟ้าดับ
01432 ประชาสัมพันธ์ แบบโรงจอดรถ แบบ A-A กรมโยธาธิการและผังเมือง
01433 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือกรณีรายการงานตกหล่นไม่มีอยู่ในรายการคำนวณปริมาณงานและราคา(BOQ)
01434 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
01435 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานภาครัฐ
01436 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ
01437 จัดซื้อจัดจ้าง การซักซัอมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
01438 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มาตรฐานในการเขียนแบบ กองออกแบบ กรมชลประทาน ?กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
01439 จัดซื้อจัดจ้าง กรมโยธาฯ ตอบข้อหารือ สำนักงานโยธาธิการจังหวัดบึงกาฬ ว่าห้องน้ำสาธารณะ เป็นอาคารสาธารณะ
01440 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล ระบบท่อจ่ายน้ำและมาตรวัดน้ำ
01441 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การประเมินสภาพทางหลวงท้องถิ่น
01442 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2545 - 2559
01443 ประชาสัมพันธ์ การติดตั้งSolar Cellบนหลังคา พื้นที่ไม่เกิน160 ตรม.นน.ไม่เกิน 20 กก./ตร.ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร
01444 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง
01445 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อรับมือภัยพิบัติ สำหรับประชาชน
01446 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01447 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ สาระน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
01448 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
01449 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค
01450 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือเลือกระบบประปา เพื่อพัฒนา อบต.
01451 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎหมายควบคุมอาคาร ความรู้สู่ประชาชน
01452 องค์ความรู้ ชุดมาตรฐานประกอบการออกแบบโครงสร้างลักษณะพิเศษ
01453 จัดซื้อจัดจ้าง รวมแบบฟอร์ม งานควบคุมอาคาร
01454 จัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานผู้รับจ้างงานก่อสร้าง มยผ. 701 – 2553
01455 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ โดย กรมธนารักษ์
01456 จัดซื้อจัดจ้าง รวมข้อหารือและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ปีงบประมาณ 2561
01457 จัดซื้อจัดจ้าง อัตราราคางานต่อหน่วย ธันวาคม 2561
01458 สถาปัตยกรรม มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร
01459 สถาปัตยกรรม คู่มือมาตรฐานในการเขียนแบบ
01460 ประชาสัมพันธ์ รวมภาพกิจกรรม Happy New Year Party หน้าอย่างไร...ก็ใจ ชย.
01461 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา สำหรับงานถนนท้องถิ่น
01462 วิศวกรรม คู่มือการปฎิบัติงานด้านเครื่องจักรกล
01463 สถาปัตยกรรม นวกรรม การออกแบบงานวัด และวัสดุก่อสร้างสำหรับงานวัด โดย SCG
01464 ประชาสัมพันธ์ กปภ.04-2558 มาตรฐานงานระบบไฟฟ้า
01465 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
01466 จัดซื้อจัดจ้าง ว546 ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยการโอน
01467 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือนธันวาคม 2561
01468 จัดซื้อจัดจ้าง เทคนิคการควบคุมงานโครงสร้างคันทางและผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
01469 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มยผ. 3101-51 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล
01470 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครอง ที่น่าสนใจ เล่มที่ 8
01471 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รู้รอบเรื่อง"ตรวจสอบอาคาร"All about Building Inspection โดย ​กองควบคุมอาคาร สำานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
01472 จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการควบคุมงานก่อสร้าง
01473 จัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. 2561 โดย กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
01474 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
01475 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559-2560
01476 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประมาณราคา แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน สพฐ. (Excel)งบประมาณ 2562
01477 จัดซื้อจัดจ้าง แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และ ประมาณราคา สพฐ. ปีงบประมาณ 2562
01478 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 สำหรับอาคารเรียนอาคารประกอบในสังกัด สพฐ
01479 จัดซื้อจัดจ้าง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
01480 จัดซื้อจัดจ้าง สปช.ทร.กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งป.62
01481 จัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างราชการ กฎหมายกำหนดให้ใช้ภาคีวิศวกรคุมงาน หน่วยงานอยากให้ใช้สามัญวิศวกร ทำได้หรือไม่
01482 จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 2560 ตั้งบุคคลคนเดียวกัน เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างและกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้หรือไม่
01483 เรื่องน่ารู้ ทำไมบัตรประชาชนจึงมีเลข 13 หลัก
01484 สื่อสารและสารสนเทศ การใช้งานระบบ ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ (Share on facebook)
01485 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
01486 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
01487 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำบนสะพานและในทางลอด
01488 โปรแกรม การจัดทำตารางรวบรวมใบสั่งซื้อ
01489 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการวางแผนและจัดการต้นทุนงานก่อสร้างด้วยโปรแกรม MICROSOFT PROJECT 2010
01490 วิศวกรรมโยธา หนังสือคู่มือ การออกแบบสะพาน (BRIDGE DESIGN Manual In Thai Version)
01491 จัดซื้อจัดจ้าง ราคามาตรฐานเครื่องหมายจราจร สิงหาคม 2561
01492 วิศวกรรมโยธา การออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง
01493 วิศวกรรมโยธา เสาเข็ม และการคำนวณ การรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยสำนักควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
01494 สถาปัตยกรรม ขั้นตอนการสร้างบ้านควรรู้ กับ SEACON HOME
01495 สถาปัตยกรรม 10 ลำดับการสร้างบ้าน
01496 สถาปัตยกรรม เรื่องควรรู้ ก่อนสร้างบ้าน
01497 สถาปัตยกรรม การติดตั้งพื้นวีว่าบอร์ด
01498 วิศวกรรมโยธา แบบจำลองการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร คสล.
01499 สถาปัตยกรรม เทคนิคก่อสร้าง บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
01500 วิศวกรรมโยธา เทคนิคช่วยตอกเสาเข็มเรื่องสูตร
01501 วิศวกรรมโยธา การก่อสร้างกำแพงรั้ว
01502 วิศวกรรมโยธา มยผ.1333-61มาตรฐานความคงทนของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
01503 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง
01504 สถาปัตยกรรม สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ย่านเกียกกายภายใต้งบประมาณหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท
01505 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
01506 จัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณให้หน่วยใช้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จ้าง ประจำปี งป.61
01507 จัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ
01508 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
01509 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก
01510 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวงฉบับที่ 65 (พรบ.ควบคุมอาคาร 2522) การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา
01511 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561
01512 การดำเนินการ กฎกระทรวงฉบับที่ 56 พ.ศ.2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
01513 จัดซื้อจัดจ้าง รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2545 - 2559
01514 จัดซื้อจัดจ้าง รวมข้อหารือและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ปีงบประมาณ 2560
01515 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กรรมการราคากลาง เบิกค่าตอบแทนอย่างไร ตาม ว.85
01516 จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ มีอายุ 30 วัน นับจากวันไหนถึงวันไหน
01517 ประชาสัมพันธ์ แจกฟรีหนังสือกฏหมายก่อสร้างอาคาร
01518 ประชาสัมพันธ์ แจกฟรีมาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีต
01519 องค์ความรู้ แจกฟรีหนังสือการสำรวจรังวัด
01520 เรื่องน่ารู้ ภาพในอดีต
01521 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
01522 วิศวกรรมโยธา คู่มือวิศวกรโยธา
01523 ประชาสัมพันธ์ Discovery สารคดีที่โลกจดจำ 13 หมูป่า
01524 จัดซื้อจัดจ้าง งานสัญญาเดียว ต้องเอาค่างานต้นทุนทั้งโครงการมารวมกันก่อน
01525 วิศวกรรมไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมงานระบบ
01526 วิศวกรรมไฟฟ้า นวัตกรรมสุดล้ำ กฟผ. หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า โดยไม่ดับไฟ
01527 ประชาสัมพันธ์ หนังสือกฎหมายก่อสร้าง หลักสูตร ปวช.
01528 สื่อสารและสารสนเทศ ระบบค้นหา กฏ ระเบียบ มติ ครม. หนังสือเวียน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ และ มือถือ
01529 จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์จัดซื้อมากกว่างานก่อสร้างไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง 
01530 จัดซื้อจัดจ้าง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ ในช่วงโควิด 19
01531 จัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขระยะเวลาการสิ้นสุดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ ในช่วงโควิด 19
01532 สถาปัตยกรรม แบบอาคารพักเจ้าหน้าที่ โดย กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
01533 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างไม่เสนอแผนการใช้พัสดุภายในประเทศ กรรมการตรวจรับซึ่งมีหน้าที่บริหารสัญญาต้องติดตาม
01534 จัดซื้อจัดจ้าง คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 265_65 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม
01535 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ
01536 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติประจำกองทัพเรือ เมื่อมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่(รปจ.ทร.๒)
01537 จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุก่อสร้างงานก่อสร้างทาง ประเภท ดิน หิน ทราย ให้ใช้จากแหล่งวัสดุ ไม่ใช้ราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัด
01538 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ถนนสาธารณะไม่เข้ากฎหมาย พรบ.ควบคุมอาคาร แต่เป็นสิ่งก่อสร้างที่เข้าวิศวกรรมควบคุม
01539 จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการกำหนดราคากลาง ถอดปริมาณวัสดุผิดพลาด น้อยความจริงต้องรับผิดอะไรบ้าง และผู้รับจ้างขอเพิ่มค่าจ้างได้หรือไม่
01540 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม มี 4 ระดับ
01541 จัดซื้อจัดจ้าง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
01542 วิศวกรรมไฟฟ้า ขั้นตอนการทดสอบเคเบิลใต้ดิน
01543 จัดซื้อจัดจ้าง หน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระเบียบ ข้อ 176
01544 จัดซื้อจัดจ้าง แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 60 และตามระเบียบฯ ข้อ 21 วรรคสาม
01545 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภค ในงานจ้างก่อสร้างภาครัฐ
01546 จัดซื้อจัดจ้าง การแปลงราคาหินจากราคาต่อตัน เป็นราคาต่อลูกบาศก์เมตร
01547 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง คนเดียว สามารถควบคุมงานได้มากกว่า 1 สัญญา
01548 จัดซื้อจัดจ้าง ตีเส้นจราจรอย่างเดียวก็เป็นงานก่อสร้าง
01549 จัดซื้อจัดจ้าง สี 1 แกลลอนมีกี่ลิตร
01550 จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือรับรองผลงาน
01551 จัดซื้อจัดจ้าง ว470 สาขางานก่อสร้าง
01552 จัดซื้อจัดจ้าง จ้างวิศวกร เป็นสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 ปึ แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานไม่ไดั
01553 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา ห้องน้ำประชาชน
01554 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงการรับรู้สินทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
01555 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2565
01556 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างวัสดุ-ครุภัณฑ์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
01557 จัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตรวจรับพัสดุได้ ไม่มีข้อห้าม แต่ห้ามหัวหน้าเจ้าหน้าที่โดยตำแหน่ง
01558 จัดซื้อจัดจ้าง งานตามสัญญา แม้หน่วยงานถอดปริมาณงานผิดพลาด ต่ำกว่าความจริง ผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ทำงานตามสัญญา ไม่ใช่งานเพิ่ม คิดเงินเพิ่ม ไม่ได้ 
01559 จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้าง ควรตั้งคนที่มีความรู้เรื่องงานก่อสร้าง ร่วมเป็นกรรมการด้วย
01560 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างการคิดราคากลางงานดินลูงรังหรือวัสดุคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานทาง
01561 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าแรงทาสีภายนอกกับภายใน แตกต่างกัน ต้องใช้ให้ถูกต้อง
01562 วิศวกรรมไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ค่าความต้านทานไฟฟ้าในดิน เพื่อสำรวจความเสียหายของโครงสร้างทาง
01563 วิศวกรรมโยธา ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือน มีนาคม 2565
01564 วิศวกรรมโยธา การควบคุมงาน Asphalt Hot mix in Place Recycling 
01565 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการปลูกต้นไม้ ในเขตทางหลวง
01566 จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงาน Asphalt Hot mix in Place Recycling
01567 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 21 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
01568 ประชาสัมพันธ์ ระเบียบเครื่องแบบชุดน้ำเงิน
01569 วิศวกรรมโยธา คู่มือการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน และ การประเมินความเสียหายเบื้องต้น
01570 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา บ้านพักข้าราชการ (บ้านเดี่ยว)
01571 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือแนวทางการพิจารณาอนุญาตในการจ้างช่วงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
01572 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติกรณี บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด เป็นผู้ทิ้งงาน
01573 วิศวกรรมโยธา คู่มือทดสอบ หิน ทรายและคอนกรีต โดย Cpac
01574 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา ห้องน้ำประชาชน
01575 จัดซื้อจัดจ้าง การซื้อประกันภัยรถยนตร์พร้อมกัน 20คันจะดำเนินการด้วยวิธีไหน
01576 จัดซื้อจัดจ้าง สถานะของหนังสือแจ้งเตือนให้รื้อถอนอาคาร
01577 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง โดยการนาเข้าข้อมูลแบบ Excel Loader
01578 จัดซื้อจัดจ้าง ว 69_65 แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
01579 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา เสาธงชาติ
01580 จัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS
01581 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัตงานทดลอง งานคอนกรีต
01582 วิศวกรรมไฟฟ้า แนวทางการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่สัตหีบเพื่อความมั่นคงทางทหารของกองทัพเรือ
01583 วิศวกรรมไฟฟ้า แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสัตหีบ
01584 วิศวกรรมโยธา คู่มือทดสอบ หิน ทรายและคอนกรีต โดย Cpac
01585 เรื่องน่ารู้ Perpetual motion machine Idea, Kinetic art object, Marble Machine
01586 เรื่องน่ารู้ ระบบผนัง FULFiLwall System
01587 องค์ความรู้ Heat Transfer
01588 องค์ความรู้ Heat Transfer
01589 จัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้าง จำเป็นต้องแก้สัญญา แม้ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว สามารถแก้สัญญาได้ 
01590 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคารายที่ชนะ อ้างโควิด ไม่เข้าทำสัญญาตาม ว171 หน่วยงานต้องพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนหากไม่มีเหตุอันสมควร ต้องเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน
01591 จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานต้องการแก้ไขสัญญาตัดค่างานบางส่วน และเพิ่มงานที่จำเป็นต้องทำ
01592 จัดซื้อจัดจ้าง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
01593
01594 สถาปัตยกรรม คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยการควบคุม
01595 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการถวายพระกฐินพระราชทาน 2564
01596 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การเช่าหรือจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ 
01597 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คราวที่ 1-13
01598 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
01599 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หนังสือ กวพ. ว 965 ลงวันที่ 22 ก.ย. 64 กำหนดแนวการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
01600 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
01601 จัดซื้อจัดจ้าง ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หนังสือ ยกเลิก ว89 ใช้ ว 845 แทน
01602 จัดซื้อจัดจ้าง การจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามรายจ่ายงบประมาณ
01603 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลางออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
01604 วิศวกรรมโยธา บทความวิชาการ ปัญหาถนนทรุดตัวในงานก่อสร้างทาง
01605 ประชาสัมพันธ์ รายงานองค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2564
01606 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมินการจัดการความรู้ด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดทำโดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
01607 จัดซื้อจัดจ้าง คำถามที่พบบ่อย ว89 และ ว164
01608 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการพักอาศัยในบ้านพักของกองทัพเรือ พ.ศ.2564
01609 ประชาสัมพันธ์ คำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง โควิด 19
01610 ประชาสัมพันธ์ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
01611 ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
01612 ประชาสัมพันธ์ แผนบริหารความต่อเนื่อง (ฺBCP) กรมช่างโยธาทหารเรือ 
01613 จัดซื้อจัดจ้าง คำถามที่พบบ่อย ว89 และ ว164
01614 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางประชุมผ่านสื่ออเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
01615 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เพราะเหตุใด ถึงไม่ปรับลดราคากลาง? ให้เป็นตัวเลขกลมๆ
01616 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร มผย.1101-64 ถึง มยผ.1106-64 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
01617 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
01618 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
01619 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
01620 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
01621 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานวัสดุวิศวกรรม (คอนกรีตและดิน) การทำงานคอนกรีต การทำงานดิน โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
01622 วิศวกรรมโยธา การตรวจสอบรอยร้าวและการวิบัติของอาคาร โดย กลุ่มงานวางโครงการ 4 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
01623 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ (ว.89)
01624 จัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
01625 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
01626 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
01627 จัดซื้อจัดจ้าง เรื่องเล่าคดีปกครอง เปิดปมคิด พชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม เล่ม 2 โดย สํานักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
01628 จัดซื้อจัดจ้าง ว175 พิจารณาร่าง spec
01629 จัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา หนังสือเวียนข้อตอบหารือ
01630 องค์ความรู้ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ
01631 วิศวกรรมโยธา มทช. 215 2557 มาตรฐานวัสดุมวลรวมผสมเย็นด้วยแอสฟัลด์อิมัลชั้น (cold mixed asphalt ) โดย กรมทางหลวงชนบท
01632 องค์ความรู้ คู่มือรู้ทันภัย ป้องกันได้ก่อนใกล้ตัว โดย สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
01633 จัดซื้อจัดจ้าง ว 164 มาตรการใช้จ่ายปี 64
01634 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง
01635 สถาปัตยกรรม แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม
01636 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา ถนน ลานจอดรถ และรางระบายน้ำ
01637 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคาห้องน้ำ- ส้วมคนพิการและประชาชน 
01638 จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนและคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
01639 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน หัวหน้าส่วนราชการเรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
01640 วิศวกรรมโยธา งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก reinforced concrete จัดทำโดย สภาวิศวกร 2558
01641 วิศวกรรมโยธา แบบและประมาณราคา ถนน ลานจอดรถ และรางระบายน้ำ
01642 วิศวกรรมโยธา งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก reinforced concrete จัดทำโดย สภาวิศวกร 2558
01643 เรื่องน่ารู้ เครื่องมือประหยัดพลังงาน ค้นหาโดย พ.จ.อ.ภีกดี. ถิ่นระยะ
01644 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ อทร.9204 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับสถานีดับเพลิงของหน่วยต่างๆ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2562
01645 ประชาสัมพันธ์ ชย.ทร. อนุมัติประกาศประกวด กระบวนการ นวัตกรรม และ opl งป.64
01646 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับประชาชน
01647 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา เสาธงชาติ โดย ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง กองพัสดุ กรมที่ดิน
01648 วิศวกรรมโยธา คู่มือการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว
01649 วิศวกรรมโยธา คู่มือ หลักการคำนวณและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โดย กรมชลประทาน
01650 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน บ้านพักแฝด ขนาด 130 ตารางเมตร (ระดับ 1-2)
01651 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือฝึกสอนระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์
01652 วิศวกรรมโยธา คู่มือการสำรวจหาโพรงใต้ถนนคอนกรีต โดยสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
01653 จัดซื้อจัดจ้าง การจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
01654 องค์ความรู้ ขั้นตอนการจัดทำผังเมืองรวม
01655 วิศวกรรมโยธา คู่มือทดสอบ หิน ทรายและคอนกรีต โดย Cpac
01656 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563
01657 สถาปัตยกรรม ห้องน้ำ-ครัว กับวัสดุและงานระบบ
01658 สถาปัตยกรรม แบบอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกลาง โดย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
01659 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
01660 องค์ความรู้ พระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
01661 องค์ความรู้ แผนบริหารความต่อเนื่อง (BUSINESS CONTINUITY PLAN : BCP)
01662 จัดซื้อจัดจ้าง อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร ทนไฟ เป็นส่วนใหญ่ ต้องแสดงรายการคำนวณ
01663 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือมาตรฐานการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล
01664 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้างโรงจอดรถ (เพื่อเก็บรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.บ่อเบี้ย) โดยวิทยา วงศ์แช่มชื่น (ช่างวิทย์ อุตรดิตถ์)
01665 วิศวกรรมโยธา คอนกรีตวัสดุสำหรับโครงสร้าง Cement and Applications
01666 ประชาสัมพันธ์ เยี่ยมบ้านน้อง อิ่มท้องกับพี่ สุขสันต์สามัคคี น้องพี่ ชย.
01667 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
01668 จัดซื้อจัดจ้าง การบอกเลิกสัญญาต้องสุจริต
01669 องค์ความรู้ ป้ายจราจร
01670 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดทำ TOR
01671 องค์ความรู้ เอกสารบรรยาย ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
01672 วิศวกรรมโยธา หลักการคำนวณและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
01673 วิศวกรรมโยธา คู่มือซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง (ROAD MAINTENACE MANUAL)
01674 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือมาตรฐานการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาแบบผิวดิน
01675 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือมาตรฐานการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล
01676 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คลอดระเบียบฯเทียบ หน.ส่วนราชการ ก.กลาโหม เทียบเท่าอธิบดี 244 ตำแหน่ง
01677 จัดซื้อจัดจ้าง ประกันภัยรถราชการ
01678 จัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำประกันภัย ว 366
01679 วิศวกรรมโยธา การควบคุมงานก่อสร้างผิวแบบเคพซีล(Cape Seal) โดย กรมทางหลวง
01680 วิศวกรรมโยธา คู่มือบ้านเหล็กสร้างง่าย เข้าใจขั้นตอนการสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กอย่างง่ายๆ ทีละขั้นตอน 
01681 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ราชกิจจานุเบกษา ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พื้นที่ 8 แขวง 4 เขตใน กทม.
01682 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลงานดิน
01683 ประชาสัมพันธ์ การควบคุมคุณภาพวัสดุสร้างทางสำหรับการก่อสร้างถนนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
01684 วิศวกรรมโยธา คู่มือออกแบบอาคารพาณิชย์โครงสร้างเหล็ก SM520
01685 จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการควบคุมงานก่อสร้าง โดย ส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
01686 เรื่องน่ารู้ การตั้งค่าการเชื่อมต่อมือถือกับระบบงาน ทร. (Android)
01687 วิศวกรรมโยธา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ งานแบบวิศวกรรมโครงสร้าง โดย กรมยุทธโยธาทหารบก
01688 จัดซื้อจัดจ้าง ร่างหลักเกณฑ์กการประเมินผู้ประกอบการ
01689 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 2563- 2567
01690 จัดซื้อจัดจ้าง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น โดย กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
01691 โปรแกรม โปรแกรมประมาณราคาเบื้องต้น โดย น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ
01692 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โดย ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
01693 องค์ความรู้ คู่มือรู้ทันภัย ป้องกันได้ก่อนใกล้ตัว โดย สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
01694 ประชาสัมพันธ์ NPD Application for Android mobile
01695 จัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
01696 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
01697 องค์ความรู้ ประตูรั้วบ้านรุกล้ำที่สาธารณะ
01698 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
01699 จัดซื้อจัดจ้าง ว-496-แบบแจ้งผู้ทิ้งงาน
01700 จัดซื้อจัดจ้าง ว108 แนวทางปฏิบัติหลังการบอกเลิกสัญญา
01701 จัดซื้อจัดจ้าง แบบหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (รายงานความเห็นการพิจารณาอุทธรณ์)
01702 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมแนวทางปฏิบัติการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์แบบปรับราคาได้ (ค่า K)
01703 จัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
01704 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK)
01705 องค์ความรู้ คู่มือผู้ใช้ ตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet)
01706 องค์ความรู้ มาตรฐานสียานพาหนะสายขนส่ง
01707 สถาปัตยกรรม แบบโรงคลุมอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
01708 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้างป้ายชี้ทาง รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น ขนาด 0.10 x 0.40 x 2.00 ม.
01709 วิศวกรรมโยธา ความรู้เรื่อง ชนิดของรอยร้าว 2
01710 วิศวกรรมโยธา ความรู้เรื่อง ชนิดของรอยร้าว 1
01711 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างสนามบิน
01712 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
01713 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การออกแบบระบบสูบน้ำเพื่อใช้ในการชลประทาน ประเภทแพสูบน้ำ
01714 จัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นที่น่าสนใจ เรื่อง ก่อสร้างไม่ครบตาม แบบแปลน แนบท้ายสัญญา มีสิทธิถูกปรับ-รับค่าจ้างไม่เต็ม
01715 จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงาน โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
01716 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓
01717 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือแนวทางารประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
01718 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้าง รั้วเหล็กถัก โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
01719 สถาปัตยกรรม เตรียมบ้านสู้ภัย คู่มือประจำบ้าน สร้างความรู้และความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมืออุบัติภัยต่างๆ
01720 วิศวกรรมโยธา คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection
01721 วิศวกรรมโยธา คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection
01722 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ การตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โดย สํานักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน
01723 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้รับจ้างส่งงาน ก่อนระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาสิ้นสุด แต่ต้องรอผลทดสอบคอนกรีต
01724 สถาปัตยกรรม มยผ.1915-62 มาตรฐานการก่อสร้างบริเวณลาดเชิงเขา (Standard of Construction on Slope)
01725 จัดซื้อจัดจ้าง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ.2562
01726 วิศวกรรมโยธา คู่มือวิธีการปฏิบัติงานก่อสร้างทางลอด โดยสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
01727 วิศวกรรมโยธา VDO ถอดนับจำนวนเหล็กปลอก และ ถอดความยาวเหล็ก ด้วยด้วย SketchUp และ Profile builder 
01728 สถาปัตยกรรม การขยายโฉนดให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ด้วยโปรแกรม SketchUp
01729 ประชาสัมพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.63
01730 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาบาดาล แบบ 3 in 1
01731 วิศวกรรมโยธา แบบเสาอากาศวิทยุ สูง 45 เมตร โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
01732 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐานสถานีสูบน้ำแบบโรงสูบ
01733 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการป้องกันการพังทลายสำหรับลาดเชิงเขา
01734 เรื่องน่ารู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
01735 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง โรงจอดรถยนต์และห้องพัสดุ
01736 จัดซื้อจัดจ้าง VDO วิศวกร สถาปนิก ที่ผู้รับจ้าง ต้องจัดมาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง(ตามกฎหมายวิชาชีพ) ตามสัญญาก่อสร้างกับรัฐ
01737 องค์ความรู้ เอกสารการสมัครรางวัลเลิศรัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2562
01738 จัดซื้อจัดจ้าง การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
01739 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี 2563 ของ นขต.กห. และเหล่าทัพ งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติ ของ ปล.กห.
01740 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร ?โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
01741 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
01742 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
01743 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
01744 เรื่องน่ารู้ หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา ตุลาคม 2562
01745 วิศวกรรม การเลือกชนิดและขนาดของท่อ
01746 จัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกคำสั่ง กห. เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของ กห. และออกใหม่
01747 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี งป.2562
01748 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ว476)
01749 วิศวกรรมโยธา คู่มือการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
01750 วิศวกรรม คู่มือกระบวนการขุดลอก
01751 วิศวกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรางรถไฟ
01752 สถาปัตยกรรม มาตรฐานประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดินและการถมดิน
01753 จัดซื้อจัดจ้าง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง (ว 346)
01754 จัดซื้อจัดจ้าง การอุทธรณ์ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
01755 จัดซื้อจัดจ้าง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
01756 วิศวกรรมโยธา มยผ.1333-61มาตรฐานความคงทนของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
01757 ประชาสัมพันธ์ บทเพลง "สดุดีพระแม่ไทย" บทเพลงในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
01758 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แคตตาล็อค ท่อและอุปกรณ์ต่อท่อพีวีซี
01759 วิศวกรรมโยธา ชนิดของเขื่อนป้องกันตลิ่ง
01760 สถาปัตยกรรม แบบอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
01761 วิศวกรรมโยธา Neoblock ผลิตภัณฑ์อิฐก่อสร้างที่ใช้เทคโนโลยี Link N Lock
01762 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มยผ. 3101-51 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล
01763 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวนเงินเพิ่มหรือลดค่างาน ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
01764 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ CHECKLIST งานก่อสร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
01765 องค์ความรู้ แบบ CheckList ความปลอดภัยในการทำงาน
01766 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562
01767 วิศวกรรมโยธา การบ่มคอนกรีตหน้างานก่อสร้าง กับ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ 28 วัน
01768 จัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเครื่องจักรขุดดิน 20 ชม. ชม.ละ 1,500 บาท ต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือไม่
01769 วิศวกรรมไฟฟ้า มยผ. 4502-51 มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป
01770 วิศวกรรมไฟฟ้า มยผ. 4502-51 มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป
01771 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐานโครงป้ายชื่อ ซอยแยกย่อย
01772 วิศวกรรมโยธา เทคนิคการควบคุมงานโครงสร้างคันทางและผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
01773 เรื่องน่ารู้ บ้านแบบไหนก็คูลได้ วิธีปรับบ้านเย็นง่ายๆได้ผลจริง
01774 สถาปัตยกรรม แบบบ้านสำเร็จรูป 2 (ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)
01775 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
01776 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือราคากลางใหม่ ว.206 1พ.ค.62
01777 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทานขนาดเล็กประเภทอ่างเก็บน้ำ
01778 จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
01779 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือการเตรียมการจัดหาพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
01780 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา 
01781 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
01782 วิศวกรรมโยธา คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)
01783 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แคตตาล็อค ท่อและอุปกรณ์ต่อท่อพีวีซี ท่อน้ำไทย
01784 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
01785 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาตามสัญญา
01786 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา
01787 ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม
01788 องค์ความรู้ คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สําหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
01789 ประชาสัมพันธ์ รายการรายละเอียดทั่วไป ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา
01790 จัดซื้อจัดจ้าง อัตราราคางานต่อหน่วย ธันวาคม 2561 ใช้สำหรับจัดทำงบประมาณ โดยสำนักงบประมาณ
01791 องค์ความรู้ สร้างแบบสอบถามออนไลน์+สร้าง QRCode
01792 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าK) มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
01793 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4
01794 ประชาสัมพันธ์ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
01795 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ 1077/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ของกรมช่างโยธาทหารเรือ
01796 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการออกแบบและ การก่อสร้างสนามบินเฮลิคอปเตอร์
01797 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference - TOR)
01798 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
01799 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือรายการกำกับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดย กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
01800 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2
01801 จัดซื้อจัดจ้าง มาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 62 
01802 วิศวกรรมโยธา SYS Design Kit (ASD) โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
01803 วิศวกรรมโยธา คู่มือออกแบบอาคารสำเร็จรูป ด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขนาดใหญ่
01804 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
01805 ประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือ การดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน
01806 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง กำหนดแบบที่ใช้ในการดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี
01807 วิศวกรรมโยธา หลักการคำนวณและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
01808 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ เทศบาลนครตรัง กรณีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดหาคอมพิวเตอร์
01809 จัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
01810 จัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการคำนวณราคากลางในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์
01811 จัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการคำนวณราคากลางในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์
01812 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 24 ก.ย. 61)
01813 ประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
01814 จัดซื้อจัดจ้าง ภาพรวมระบบคำนวณราคากลาง
01815 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
01816 ประชาสัมพันธ์ EEC มหานครแห่งใหม่เปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไทย
01817 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือการจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต โรงพยาบาลอุดรธานี
01818 วิศวกรรมโยธา STEEL TRUSS DESIGN HANDBOOK
01819 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลางแจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
01820 สถาปัตยกรรม คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร
01821 วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมฐานราก
01822 วิศวกรรมโยธา การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
01823 จัดซื้อจัดจ้าง อัตราราคางานต่อหน่วย สำนักงบประมาณ มกราคม 2561
01824 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561
01825 จัดซื้อจัดจ้าง สรุปประเด็นคําถาม – คําตอบที่บ่อย (FAQ)เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม 2561
01826 จัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลที่เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
01827 จัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
01828 จัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 6 กันยายน 2561
01829 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลางประกาศ กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม 17 รายการ
01830 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
01831 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 17 กระบวนงาน (Work Manual)
01832 ประชาสัมพันธ์ หนังสือการวางแผนงานก่อสร้าง
01833 ประชาสัมพันธ์ นาวีวิจัย 2018 - ก้าวต่อไปเพื่อเป็นหนึ่งในท้องทะเล
01834 tip&trick 27 EASY LIFE HACKS FOR YOUR HOME
01835 tip&trick 20 SURVIVAL HACKS THAT MAY SAVE YOUR LIFE ONE DAY
01836 interior 10 UNBELIEVABLE SPACE SAVING AND TRANSFORMING FURNITURE
01837 interior Smart Space Saving Furniture - Ingenious Ideas 3
01838 interior Smart Space Saving Furniture You Have To See 2
01839 interior Great Space Saving Ideas - Smart Furniture
01840 tip&trick How to Add Texture to Walls and Ceilings
01841 tip&trick How to erase permanent marker from anything
01842 จัดซื้อจัดจ้าง ค่า k ต้องทำทุกสัญญาหรือไม่
01843 จัดซื้อจัดจ้าง สรุปประเด็น คำถาม-คำตอบ ที่บ่อย (FAQ) ของระบบจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561
01844 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายหมายความว่า รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจำตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการฯ
01845 จัดซื้อจัดจ้าง ตอบข้อหารือ เรื่องคุณสมบัติผู้เสนอราคากรณีผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้า
01846 จัดซื้อจัดจ้าง หลักการคำนวณค่าวัสดุและค่าแรงต่อหน่วย งานก่อสร้างอาคาร
01847 จัดซื้อจัดจ้าง ความรู้ด้านการพัสดุภาครัฐ โดย อธิวัฒน์ ชป.
01848 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างสถาปนิก และวิศวกร ของผู้รับจ้าง อยู่ในค่าอำนวยการก่อสร้าง
01849 จัดซื้อจัดจ้าง สรุปข้อเท็จจริง อบต.ก่อสร้างถนนไม่ตั้งกรรมการราคากลาง สตง.ตรวจสอบ ถนน อบต.เห็นว่าไม่ตั้งราคากลางและคิดราคาเกินจริง
01850 จัดซื้อจัดจ้าง ป้ายชั่วคราว และ ป้ายถาวร คิดตามค่าใช้จ่ายจริง แล้ว คิดเป็นค่างานต้นทุน x Factor F
01851 วิศวกรรมโยธา Civil Engineering Discoveries
01852 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561​
01853 จัดซื้อจัดจ้าง การคิดค่า Factor F กรณีมีหลายงานในสัญญาเดียวกัน
01854 จัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
01855 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงานของรัฐ คุมงานที่เข้ากฎหมายวิชาชีพ ต้องได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือไม่
01856 จัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K) V.2561(2) ปรับปรุงใหม่ โดยช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า
01857 สถาปัตยกรรม ผนังทึบ หรือ ช่องเปิดต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดิน
01858 สถาปัตยกรรม การก่อสร้างใกล้แหล่งน้ำต้องมีระยะร่น
01859 สถาปัตยกรรม ระยะร่น
01860 สถาปัตยกรรม พื้นที่ว่างรอบอาคารตึกแถว-ห้องแถว
01861 สถาปัตยกรรม พื้นที่ว่างรอบอาคารบ้านพักอาศัย
01862 สถาปัตยกรรม กฎหมายที่ควรรู้เมื่อจะทำการก่อสร้างบ้านหรือดัดแปลงบ้าน
01863 สถาปัตยกรรม การยื่นขออนุญาตในงานก่อสร้าง
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมการจัดการความรู้ รวม   580779 ครั้ง    ตั้งแต่ 15 ก.ค. 61